فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
۲.

پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی

کلید واژه ها: نظارت پیشگیری وضعی تروریسم هستهای پیشگیری فنی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
 2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
 3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق هسته ای
تعداد بازدید : ۱۰۸۶ تعداد دانلود : ۸۷۳
تحول در ماهیت و شکل جرائم در قرن حاضر ناشی از فرایند جهانی شدن بوده و جرائم نیز به فراخور تغییرات حادث شده، دارای ابعاد فراملی و بین المللی شده اند . از مهمترین این جرائم تروریسم است که معمولاً وقوع آن همراه با سازمانیافتگی و استفاده از فنّاوریهای نوین میباشد و این وی ژگی ها به صعوبت امر مبارزه و پیشگیری از آن افزوده است. تروریسم هستهای از خطرناکترین انواع تروریسم است که به خصوص در اواخر قرن بیستم با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و احتمال سرقت یا مفقودیت مواد هستهای و به دلیل وسیع بودن تهدیدات مادی و معنوی ناشی از آن، موردتوجه حقوقدانان و مجامع بینالمللی واقعشده است، لذا اتخاذ تدابیر مؤثر بهخصوص در مرحله پیشگیری، امری اجتنابناپذیر بوده و لازم است نهادهای ملی و بینالمللی اقدامات پیشگیرانه خود را با تمام امکانات، مدیریت کنند. هدف اصلی این تحقیق تبیین اقدامات وضعی پیشگیرانه با نگاهی به اسناد بینالمللی بهعنوان ابزاری مؤثر در پیشگیری است. بر این اساس پیشگیری وضعی و فنمابانه، یکی از اقدامات مؤثر در امر کاهش و کنترل تروریسم هسته ای بوده که بر کاهشفرصتو موقعیت ارتکاب جرم و حمایت از آماج آن تأکید می ورزد و اجرای تدابیر آن نیازمند تعامل و نظارت همه نهادها در ابعاد ملی و فراملی است.
۳.

آثار حقوقی تحریم های بین المللی هوشمند در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت، با تأکید بر تدارکات در صنعت نفت ایران

۴.

تأثیر تحریمهای وضع شده علیه ایران بر محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بین الملل

کلید واژه ها: انرژی محیط زیست تحریم انتقال تکنولوژی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
 2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
 3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق هسته ای
تعداد بازدید : ۲۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۳۹
اعمال تحریمهای بینالمللی آثار متعددی را در سطح ملی در پیدارند؛ این نوشتار با توجه به تحریمهای گستردة چندجانبه و یکجانبه علیه ایران در سالیان اخیر، اثرات این تحریم ها را بر حوزة محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بینالملل مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. فرضیه بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که تحریم ها در حوزه محیط زیست موجب نقض حق بر بهرهبرداری از محیط زیست پاک که ارتباط مستقیمی با حق بر سلامت و حق حیات دارد و نیز نقض اصول عام و خاص حقوق محیط زیست ازجمله اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، اصل همکاری میشود. همچنین با توجه به اهمیت گستردة انرژی در اقتصاد ایران، اثرات گستردة تحریمها بر این بخش امری محرز اس . ت در زمینه انتقال تکنولوژی نیز، با تحدید انتقال دانش و تکنولوژیهای مربوط به فعالیتهای هستهای و انرژی و با تفسیر موسع قوانین واضع تحریم از تعریف تکنولوژی، بخشهای مختلف صنعت و فناوری با مشکل مواجه شده است.
۵.

استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر حق غنی سازی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل عام حق استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته ای غنی سازی اورانیوم معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (ان .پی. تی)

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
 2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
 3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق هسته ای
 4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۴۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۶۵
گرایش روزافزون به استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی در کنار ترس از گسترش تسلیحات هسته ای و وقوع جنگی هسته ای، جامعه بین المللی را به انعقاد معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (1968) سوق داد. منع گسترش سلاح های هسته ای، حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای همه اعضا و خلع سلاح هسته ای، سه ستون اصلی این معاهده را شکل می دهند. با وجود این، مفهوم، دامنه شمول و حدود حقوق و تعهدات دولت های عضو در رابطه با این ستون ها، همواره از مسائل مورد اختلاف گروه های مختلف دولت ها، به ویژه کشورهای دارنده سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای بوده است. مناقشه بر سر فعالیت های هسته ای ایران، از جمله موضوع حق غنی سازی اورانیوم، نمونه بارزی از این اختلافات است. بر پایه یافته های تحقیق حاضر، استفاده از انرژی هسته ای حقی عام و ذاتی است که کلیه دولت ها به موجب حقوق بین الملل عام از آن برخورداند. اما این حق عام، در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای با تعهد به عدم گسترش و ساخت سلاح هسته ای محدود شده است. به این ترتیب، هر دولت، تا زمانی که چنین تعهدی را نقض ننموده از کلیه حقوق خود، شامل غنی سازی اورانیوم برخوردار است.
۶.

ایران و امریکا: چرخه منفی برسازی و استمرار مناقشه هسته ای

کلید واژه ها: سازه انگاری چرخه منفی برسازی استمرار مناقشه هسته ای روابط ایران و امریکا

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق هسته ای
 2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاست خارجی ایران مسایل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرونده هسته ای ایران
تعداد بازدید : ۱۹۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۳۲
یک دهه از تبدیل شدن برنامه هسته ای ایران به یک مناقشه در روابط ایران و قدرت های بزرگ و قرار گرفتن آن در کانون توجه محققان، سیاستمداران، افکار عمومی جهان و نهادهای بین المللی مربوطه می گذرد. اهمیت شناخت این مناقشه به منظور رصد و برخورد مقتضی با آن در حجم انبوهی از تحقیقات و گزارش های انجام گرفته در مورد آن و همچنین میزان قابل ملاحظه ای از قطعنامه ها و بیانیه های صادر شده از سوی طرفین و نیز نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی، کاملاً نمایان است. محققان و صاحبنظران زیادی از زوایای مختلف در مورد چگونگی و چرایی شکل گیری این مناقشه و همچنین چگونگی برخورد با آن اظهارنظر کرده اند. با این وجود، در مورد اینکه چرا این مناقشه یک دهه استمرار پیدا کرده، کار تحقیقی مستقل و جدی انجام نگرفته است. این مقاله با هدف پُرکردن این خلأ پژوهشی نگارش شده است. سئوالاتی که در این تحقیق قصد پاسخ به آنها را داریم عبارتند از اینکه چگونه نوع روابط ایران - امریکا باعث استمرار مناقشه هسته ای ایران شده است؟ و در این میان هدف نهایی امریکا در این مناقشه چیست؟ فرضیه اصلی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، این است که استمرار مناقشه هسته ای ایران ریشه در «چرخه منفی برسازی» در روابط میان ایران و امریکا دارد. با وجود این چرخه، هدف نهایی امریکا در این مناقشه برچینش هسته ای است. روش تحقیق در این مقاله اسنادی - کتابخانه ای است.
۷.

جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشرمحور در حال ظهور

۸.

تحول قاعدة عدم گسترش سلا حهای هسته ای: گسترش قابل قبول یا گسترش غیرقابل قبول

کلید واژه ها: انرژی هسته ای عدم گسترش حقوق بین الملل مبتنی بر نهاد حقوق بین الملل مبتنی بر رابطه گسترش قابل قبول گسترش غیرقابل قبول حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۱
"کشف و به کارگیری نیروی اتم نو ید دهندة دوران جد ی دی از زندگ ی بشر بود، نیروی اعجاب انگیزی که مستعد بهره برداری بر ای ه م و یرانی و وحشت ، و هم آبادی و آرامش است . طبع جامعه دولت های دار ای حا کمیت مستقل که حفظ خود و تحقّق منافع مل ی ر ا تنها رسالت خو یش می دانند و در نتیجه نگران ی از ک اربرد ای ن نیرو به عنوان ابزار جنگ و و یرانی، به محدودساز ی گسترش کاربردها ی نظام ی آن در ع ین پذ یرش حق بر کاربردهای صلح آمیز از آن، در قالب معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای 1968 انجام ید، معاهده ای که تنها پنج دو لت را به عنوان دولت هسته ای شناخت و گسترش سلا ح های هست های را به هر ش کلی غیرقابل پذ یرش اعلام کرد. ماهیت این معاهده و ارتباط آن با حفظ صلح و ام نیت بین الملل ی، فقدان یک ر کن تفس یری در معاهده و تغ یی رات مح یط هسته ای ب ین الملل ی، تفاسیر و برداشت های اجرایی گوناگون و متعارض ی از ای ن معاهده را سبب گشته است، تفاسیری که محصول اختلاط حقوق بین الملل مبتنی بر نهاد با حقوق بین الملل مبتنی بر رابطه است . از اینروست که عده ای با فهم حقوق به عنوان یک فر آیند، د یگر نه از منع گسترش سلاح های هسته ای، بلکه از گسترش قابل قبول و گسترش غیرقابل قبول سخن می گویند. "
۹.

حوادث اتمی و اصول مسؤولیت مدنی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
 2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق هسته ای
تعداد بازدید : ۳۲۳۶
"توسعه و تحول علم و فناوری و پیدایش مداوم صنایع جدی د مهمتر ین عامل تحول حقوق مسؤولیت مدنی است. صنعت انرژی اتمی از ای ن جهت تأ ثیر عمد ه ای داشته است. طبیعت خاص فعالیتهای اتمی و ویژگی های منحصر به فرد خسارات ناش ی از آن به نحوی است که قواعد عام حقوق مسؤولیت مدنی نمی تواند پاسخگوی مسائل مربوط به آن باشد. لذا نظام خاصی نیاز است تا بر این مسائل حاکم باشد. چنین نظام ی در بسیاری از کشورهای دارای صنعت اتمی و همچنین در قالب کنوانسیونهای متعددی در سطح بین المللی، پذیرفته شده است. نظام خاص مسؤو لیت مد نی اتم ی تقریباً در برابر اکثر قواعد عام مسؤولیت مدنی، دارای قواعد خاص است . قواعد ی مانند اصل مسؤولیت محض، اصل کانالیزه کردن مسؤولیت به طرف بهره بردار، اصل محدود یت مسؤولیت، اصل تضمین مالی (بیمه) اجباری، اصل مداخله دولت در جبران خسارت واصل وحدت دادگاه صلاحیتدار، از جمله قواعد مسؤولیت مدنی اتمی هستند. همچن ین نظام مذکور در بحث ارکان و آثار مسؤولیت، مقررات خاص دارد. در کشور ما قانون خاصی در مورد مسؤولیت مدنی اتمی وجود ندارد و لذا نظام خاص مذ کور در نظام حقوقی ما وارد نشده است. قواعد عام حقوق مسؤولیت مدنی هم توانایی برآورده کردن نیازها و اقتضاآت جدید در خصوص مسائل اتمی را ندارد. بنابراین حقوق ما در زمینه مسائل مربوط به مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث اتمی کاملاً ناقص است."
۱۱.

حقیقت و مجاز درحقوق هسته ای ایران در پرتو قطعنامه 1803 شورای امنیت

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران حقوق بین الملل حقوق هسته ای شورای ام نیت قطعنامه 1803 منشور ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۱
"قطعنامه 1803 که چهارم ین قطعنامه شورا ی ام نی ت (و سوم ین قطعنامه تحریم) علیه ایران است ، در شرا یطی به تصو یب رس ید ک ه به دل ی ل اجر ای موفقیت آمیز بخ شهای مهم مد الیته ایران و آژانس و تأیید رسم ی این امر در گزرش اسفند سال 1386 البرادعی، گمان می رفت که شورا از رو یه ای که دوسال در پ یش گرفته، منصرف شود . اما شورا با ت کیه بر ا ینکه قطعنامه مارس 2005 شورا ی ح ک ام هنوز توسط ا یران به صورت کامل اجرا نشده اس ت (بویژه در خصوص لا ینحل ماندن مسأله مطالعات ادعائ ی از یک سو و عدم تصو یب پرو تکل الحاق ی به پادمان هسته ای)، این رو یه را استمرار بخش ید و در ا ین راستا حت ی دستاوردها ی هم ک اری مثبت ایران ط ی چندماه پ یش را مبنائ ی بر ای تقل یل سختگ یری و تحر یم تشخ یص نداد. در این نوشتار ، به ارز یابی حقوق ی ای ن قطعنامه و علق ه ها ی تصو یب آن در خارج از ابت کارات اعضا ی شور ای ام نیت بویژه در گزارش اسفند البرادع ی پرداخته می شود؛ علقه هایی که در پرتو در ک آنها ، تصویب این قطعنامه چندان شگفت انگی ز نمی نماید و متوقف سازی توج یه منطق ی استمرار روند تصو یب این قبیل قطعنام هها نیز مستلزم توجه راهبردی به حل و فصل آنها است."
۱۲.

عملکرد شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران: از ارجاع تا تحریم

کلید واژه ها: حقوق بین الملل شورای امنیت تحریم آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده هسته ای ایر ان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹۳
"چالشهایی که سالها در روابط جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ماهیت برنامه هسته ای ایران ادامه داشت و به تصویب قطعنامه 1696 شورای امنیت منتهی شده بود سرانجام به تحریم ایران توسط شورای امنیت در قالب قطعنامه 1737 (مصوب 23 دسامبر 2006 مطابق با 2 آذر 1385 ) منجر گردید. تحلیل عملکرد شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران از منظر حقوق بین الملل، و ساز و کارهای حقوقی قابل استفاده در مقابل قطعنامه های شورا موضوع این مقاله را تشکیل می دهد."
۱۵.

فراز و فرود حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران از شورای حکّام تا شورای امنیت

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل شورای امنیت حل اختلاف آژانس بین المللی انرژی اتمی عدم گسترش پرونده هسته ای ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۹
"بررسی اجرای موافقتنامه دو جانبه پادمان بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی ( 1974 ) نهایتاً به شورای امنیت کشیده شد، این در حالی است که هنوز موضوع به صورت کامل از شورای حکّام و دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی خارج نشده بلکه بررسی های آژانس همچنان ادامه دارد. در این میان ، برخی بر لزوم حل اختلاف ایران و آژانس در خصوص اجرای مقررات ذیربط نه تنها به عنوان یک مسأله مهم حقوقی مؤثر بر استیفای حق توسعه صلح آمیز هسته ای بلکه به منزله اقدامی مؤثر بر روند فعلی بررسی پرونده هسته ای کشورمان تأکید دارند. در این نوشتار، عمده ترین ابعاد حقوقی تحولات بین المللی مربوط به اجرای نظام پادمان هسته ای در کشورمان بویژه وضعیت صلاحیتی شورای امنیت در برخورد با این موضوع و همچنین چارچوب حقوقی حل اختلافات مربوط به عملکرد آژانس در این رابطه و عدم مشروعیت اعتبار قطعنامه های شورای حکّام بررسی و تحلیل می گردد و گزینه های مهم در تبیین موضع و عملکرد کشور در این رابطه از جمله هشدار خروج از ان .پی .تی . نیز ارزیابی می شود"
۱۷.

نگرشی حقوقی به موافقت نامه پاریس دربارة برنامه هسته ای ایران

کلید واژه ها: قانون اساسی معاهده تصویب آژانس بین المللی انرژی هسته ای موافقت نامه پاریس

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
 2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق هسته ای
تعداد بازدید : ۱۸۱۳
"امضای موافقت نامه پاریس میان جمهوری اسلامی ایران و سه کشور انگلیس ، آلمان و فرانسه در تاریخ 14 نوامبر 2004 در مورد برنامه هسته ای ایران از زوایای حقوقی و سیاسی مختلف قابل نقد و بررسی است . امکان تلقی موافقت نامه به عنوان معاهده ای بین المللی و انطباق روند انعقاد آن با آئین مقرر در قانون اساسی ایران برای ورود کشور به معاهدات بین المللی جای قدری تردید دارد اما آنچه از یک احتمال صرف فراتر می رود امکان اتخاذ موضع شورای امنیت یا دیگر نهادهای بین المللی علیه ایران بر اساس این موافقت نامه در آینده است ."
۱۹.

سلاح های هسته ای نقطة تلاقی حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه بین المللی در پرتو رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

نویسنده:

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری دفاع مشروع سازمان ملل متحد حقوق توسل به زور سلاح های هسته ای حقوق بشردوستانه بین المللی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
 2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق هسته ای
تعداد بازدید : ۲۳۰۱
"ممنوعیت توسل یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین المللی اصلی بنیادین در نظام حقوق بین الملل محسوب می شود که صرفاً پذیرای دو استثنای دفاع مشروع و نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد شده است . اینکه آیا حقوق بشردوستانه بین المللی به آن درجه از رشد و استحکام نائل شده که ک اربرد یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای را حتی در مقام دفاع مشروع تحت تأثیر قرار دهد در پرتو نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ( 1996 ) محور بحث این مقاله را تشکیل می دهد."
۲۰.

حمایت از تأسیسات هسته ای در درگیری های مسلحانه

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای امنیت صلیب سرخ حقوق بشردوستانه بین المللی تأسیسات هسته ای هدف های نظامی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
 2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق هسته ای
تعداد بازدید : ۱۹۶۸
"حقوق بشردوستانه بین المللی آزادی عمل طرف های متخاصم در درگیری های مسلحانه را محدود می نماید. پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو با ممنوع ساختن حمله به نیروگاه های هسته ای تولی د برق، تلاش کرده سکنه غیرنظامی اطراف این نیروگاه ها را مورد حمایت قرار دهد . شرایط حمایت از این نیروگاه ها و امکان تبدیل آن ها به هدف نظامی مشروع موضوع بحث این مقاله را تشکیل می دهد."

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان