پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی سال نهم تابستان و پاییز 1391 شماره 36 و 37

مقالات

۱.

بررسی نظام عاطفی گفتمان در شعر غزل برای گل آفتابگردان سرودة شفیعی کدکنی براساس رویکرد نشانه معناشناختی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸