حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی سال 31 پاییز و زمستان 1393 شماره 51

مقالات

۱.

اصل انصاف و ظرفیت قاعده سازی آن در رویه دیوان بین المللی دادگستری

۳.

نقد عملکرد ایالات متحده آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت ها در آیینه حقوق بین الملل و رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری

۵.

تحلیل سیاست تقنینی آنسیترال، اتحادیه اروپا و حقوق ایران در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی خارجی

۶.

معیارهای حاکم بر جبران خسارات معنوی در روابط بین دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی با تأکید بر آرای داوری ایکسید

۷.

رویه شعب بدوی و تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی در اصلاح اتهامات لوبانگا: از هماهنگی تا تعارض میان آیین نامه دیوان با اساسنامه رم

۸.

زمینه های مؤثر در تعیین مسئولیت اعضای سازمان جهانی تجارت

۹.

تأملی بر «عوامل رافع مسئولیت کیفری» در چارچوب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

۱۰.

فناوری زیستی تراریخت و حق بر کار در قلمرو حقوق بین الملل بشر با رویکردی بر جوامع روستایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲