اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی سال دوازدهم پاییز 1391 شماره 47 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مطالعه تطبیقی عقلانیت اسلامی با رویکرد شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

اوراق بهادار (صکوک) وکالت؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت پتروشیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

طراحی صکوک مشارکت جهت انتقال ریسک شرکت های بیمه به بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱