اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی سال سیزدهم بهار 1392 شماره 49

مقالات

۱.

سهم درآمد ناشی از دارایی های دولتی و مالیات در تامین بودجه دولت

۲.

خرید اعتباری سهام در بانکداری و بازار سرمایه اسلامی

۳.

نقش بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی به وسیله بازار بین بانکی

۵.

مدل های ارزش گذاری اوراق مالی اسلامی اجاره

۶.

تحلیل و اولویت بندی ریسک های مالی در نظام بانکداری بدون ربا

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۵