پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی تابستان1381 شماره 2

مقالات

۱.

بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی دانشجویان قهرمان با دانشجویان عادی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی

کلید واژه ها: دانشجویان آموزش عالی وضعیت تحصیلی تربیت بدنی قهرمانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 634 تعداد دانلود : 75
هدف از این پژوهش بررسی وضعیت تحصیلی قهرمانان تیم های ملی کشور است که بدون شرکت در آزمون سراسری وارد دانشکده های تربیت بدنی کشور می شوند. در این تحقیق وضعیت تحصیلی 103 قهرمان مرد از مجموع 239 نفر معرفی شده به دانشکده ها با 103 دانشجوی عادی مقایسه و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش های مناسب آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که معدل کل دانشجویان قهرمان (13.88) با دانشجویان عادی (14.66) تفاوت معنی داری دارد. معدل درسی دانشجویان عادی بهتر از قهرمانان است. (P<0.05) در بررسی دروس عملی به رغم این اندیشه که وضعیت قهرمانان در دروس عملی به مراتب بهتر از سایر دانشجویان است تفاوت معنی داری میان معدل دروس عملی این دو گروه مشاهده نشد (P<0.05) اما در دروس عمومی پایه نظری اختصاصی و اختیاری تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده شد. دانشجویان عادی وضعیت بهتری از قهرمانان داشتند هر چند که تفاوت این دو گروه در دروس تربیتی معنی دار نبود. بر اساس یافته های این تحقیق می توان اظهار داشت که به طور کلی وضعیت تحصیلی دانشجویان عادی بهتر از قهرمانان است
۲.

مقایسه خرده مقیاس های تصویر بدنی بزرگسالان فعال و غیرفعال و رابطه آن با ترکیب بدنی و نوع پیکری

کلید واژه ها: بزرگسال تصویر بدنی ترکیب بدنی نوع پیکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 782 تعداد دانلود : 960
هدف از این تحقیق مقایسه خرده مقیاس های تصویر بدنی بزرگسالان فعال و غیرفعال در دو گروه مردان و زنان و بررسی ارتباط بین تصویر بدنی با ترکیب بدنی و نوع پیکری است. آزمودنی های این تحقیق را 120 مرد و زن 65-25 ساله تشکیل دادند که به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم شده بودند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات در مورد متغیر تابع شامل پرسشنامه خود_توصیفی بدنی بود که از سه خرده مقیاس چربی بدن کل بدن و شاخص توده بدن و نوع پیکری شامل تیپ های چاق پیکر عضلانی پیکر و لاغر پیکر بودند که به روش هیث_کارتر تعیین شده بودند. روش های آماری مورد استفاده شامل MANCOVA دو متغیر (جنس X گروه) و ضریب همبستگی پیرسون و نیز آزمون Z فیشر برای مقایسه ضرایب همبستگی بودند. بر اساس نتایج تحقیق کوواریانس چند متغیره تعامل معنی داری (F=3.55 P<0.017) در مورد جنس و گروه در خرده مقیاس های تصویر بدنی وجود دارد. همچنین نتایج همبستگی نشان داد که رابطه معکوس و معنی داری بین تصویر بدنی با درصد چربی بدن (r=-0.49 P<0.000) و شاخص توده بدن (r=-0.38 P<0.000) و چاق پیکری (r=-0.48 P<0.000) و عضلانی پیکری (r=-0.38 P<0.000) و نیز رابطه مستقیم و معنی داری در لاغر پیکری (r=-0.39 P<0.000) وجود دارد. نتیجه اینکه نگرش افراد بزرگسال نسبت به بدن خود ناشی از توانایی ها و ابعاد بدنی بوده و مردان فعال تصویر بدنی مثبت تری نسبت به زنان دارند.
۳.

نقش فناوری در آموزش تربیت بدنی و چالش های فرارو

کلید واژه ها: آموزش از راه دور فناوری آموزشی تربیت بدنی رسانه های آموزشی متعامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 681 تعداد دانلود : 332
نیاز جامعه ورزش به افراد متخصص و روند تغییرات ساختاری آموزش در سطوح عالی ضرورت بهره مندی از فناوری را در آموزش بیش از گذشته مطرح کرده است. با توجه به افزایش جمعیت و ایجاد نگرش مثبت در جامعه نسبت به ورزش بهره مندی از فناوری های نوین و رسانه های آموزشی در آموزش ورزش جهت پاسخگویی به نیاز ورزشی جامعه بارز است. قطع تعامل بین عناصر آموزش از بین رفتن محیط عاطفی _انسانی یادگیری از چالش های فراروی تغییر روند آموزش مرسوم به آموزش فناورانه یا به عبارت دیگر بهره مندی از فناوری قالب در آموزش است. در این مقاله ضمن بررسی روند تکوین فناوری های آموزشی و نفوذ آن در آموزش تربیت بدنی با اتکا به شواهد پژوهشی به مطالعه تاثیر این پدیده در کیفیت آموزش پرداخته شده است و در نهایت الگوی بهره مندی از رسانه ها با هدف کاهش افت کیفیت آموزشی و حفظ حداقل تعامل لازم بین عناصر آموزشی ارایه شده است.
۴.

تعیین ارتباط سرعت پرتاب با اندازه های آنتروپومتریکی در هندبال : ارائه یک مدل آماری

کلید واژه ها: مدل آماری هندبال سرعت پرتاب اندازه های آنتروپومتریکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 125 تعداد دانلود : 536
هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین سرعت اولیه پرتاب توپ در شوت های سه گام جفت و ثابت هندبال با اندازه های آنتروپومتریکی دست برتر مردان تیم ملی جوانان است که در اردوی آمادگی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در شهریور ماه 1379 در شهر مقدس مشهد شرکت کرده بودند. تعداد شرکت کنندگان 18 نفر بود و از همه آنها در مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی کمیته ملی المپیک آزمون گرفته شد. در این آزمون سرعت اولیه پرتاب توپ به وسیله دستگاه فیلمبرداری به نام Motion Analyze با سرعت 1000 فریم در ثانیه فیلمبرداری و اندازه گیری شد که پس از آن با نرم افزاری به نام Win Analyze مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین اندازه های آنتروپومتریکی دست برترشان به وسیله کولیس و متر نواری ارزیابی شد. در آن تحقیق از روش های آماری مختلف مانند: آمار توصیفی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد که در تحقیق حاضر است که تجزیه و تحلیل آماری آن از طریق نرم افزاری به نام SPSS انجام شد. در نهایت ضریب همبستگی بین سرعت های اولیه پرتاب توپ در شوت های سه گام جفت و ثابت هندبال با اندازه های آنتروپومتریکی دست برترشان بدست آمد همچنین معادلات رگرسیون این سرعت ها بر حسب اندازه های آنتروپومتریکی برگزیده ارایه شد
۵.

سنجش اعتبار آزمون میدانی هوازی بیشینه شاتل ران جهت برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی

کلید واژه ها: اعتبار حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) آزمون شاتل ران نوع اول و دوم آزمون نوارگردان الستاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 650 تعداد دانلود : 834
هدف ویژه از این تحقیق اعتبار سنجی آزمون شاتل ران نوع اول و دوم در برابر آزمون استاندارد نوارگردان الستاد است. سنجش آمادگی قلبی - تنفسی همواره علاقه و توجه متخصصان علوم ورزشی را به خود معطوف کرده آنها را ترغیب کرده است که روش های نوینی را جهت تخمین شاخص طلایی حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی ها ابداع نمایند. از میان این روش ها می توان آزمون دوی رفت و برگشت 20 متر را نام برد که به دلیل اعتبار بالای آن در برآورد VO2max شناساندن و اعتبار سنجی آن در ایران اهمیت خاصی دارد. 17 دانشجوی پسر 24-18 ساله دانشگاه بوعلی سینا همدان با وزن 10.5+66.5 کیلو گرم و BMI 2.5+22.4 مترمربع بر /کیلوگرم داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها با 48 ساعت فاصله زمانی سه آزمون را به انجام رساندند و متغیرهای هوازی نسبی ضربان قلب تمرین و درصد ضربان قلب ذخیره و کمیت های سرعت مسافت و زمان اجرای آزمون های سه گانه برآورد گردید. بین برآورد VO2max در آزمون های شاتل ران نوع اول و دوم با تخمین VO2max نوارگردان الستاد به ترتیب همبستگی معنی دار R=0.81 و R=0.90 به دست آمد (P<0.0001) میان ظرفیت هوازی مشتق از عوامل سرعت مسافت و معادل متابولیک استراحت شخص و تخمین ظرفیت هوازی بر مبنای توانی از زمان اجرا [(t)n] همبستگی مثبت و چشمگیری وجود دارد R=0.97 SE=2.3 P=0.0000)) همچنین در این آزمون ارتباط مثبت بین متغیرهای سرعت مسافت زمان اجرا ضربان قلب تمرین و درصد ضربان قلب ذخیره آزمودنی ها مشاهده شد (R=0.63-1 P<0.006) +24.43(الستادy (VO2 max-SH.I) =0.42 (VO2 max- R=0.81 SE=3.6 P<0.0001 1.47 (VO2 max-SH.II)-24.43 =(الستادy(VO2 max- R=0.90 SE=5.04 P<0.0000 یافته های این تحقیق نشان می دهد که هر یک از آزمون های شاتل ران نوع اول و دوم از درجه روایی و اعتبار بالایی در جهت برآورد ارزش نسبی VO2max جوانان برخوردار است .
۶.

تاثیر مصرف ترکیبی از دکستروز و فروکتوز بر عملکرد استقامتی ورزشکاران

نویسنده:

کلید واژه ها: فعالیت بدنی ورزشکاران کربوهیدرات عملکرد استقامتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 173 تعداد دانلود : 314
تاثیر مصرف ترکیبی از دکستروز (75 درصد) و فروکتوز (25 درصد) و کربو هیدرات (5 درصد) در مقابل پلاسیبو بر عملکرد استقامتی ورزشکاران طی یک ساعت رکاب زدن روی دوچرخه کارسنج (با شدت حدود 75 درصد VO2max و تعداد تکرار 55 تا 60 دور در دقیقه) بررسی شد. 36 ورزشکار به طور تصادفی به سه گروه کربوهیدرات (15 نفر) دارونما (11 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. به آزمودنی ها 30 دقیقه قبل از فعالیت و هر 15 دقیقه در حین فعالیت و بعد از پایان آن نوشیدنی محتوی کربوهیدرات یا دارونما داده شد. از آنها برای بررسی تغییرات گلوکز سرم بلافاصله قبل از رکاب زدن و 15 تا 20 دقیقه بعد از آن نمونه خون گرفته شد. نتایج حاصله نشان دهنده افزایش معنی داری در میزان کالری مصرفی (P?0.009) مسافت طی شده (P?%18) و تعداد دورهای زده شده (P?%31) در گروه کربوهیدرات در مقایسه با گروه دارونما و کنترل بود. الگوی تغییرات در مورد گلوکز پلاسما در بین سه گروه تفاوتی نداشت (P?0.291) نتیجه اینکه مصرف کربوهیدرات منتخب قبل و در طی فعالیت استقامتی می تواند سبب عملکرد شود. بدیهی است بررسی اثرات مصرف کربوهیدرات بر سایر جنبه های غعالیت های استقامتی تحقیقات بیشتری را در این زمینه می طلبد
۷.

تاثیر یک برنامه هوازی منتخب بر تولید نیتریک اکساید و نسبت لیپو پروتئین های خون در افراد غیر ورزشکار

کلید واژه ها: ضربان قلب نیتریک اکساید لیپوپروتئین با چگالی پایین لیپوپروتئین با چگالی بالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 441 تعداد دانلود : 513
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه منتخب هوازی بر تولید نیتریک اکساید و نسبت لیپوپروتئین های خون در افراد سالم و طبیعی است. در این خصوص تغییرات نیتریک اکساید و نسبت لیپوپروتئین های سرم خون به عنوان واسطه ای مهم در گشادی رگ ها و کاهش نسبت لیپوپروتئین مضر به لیپوپروتئین مفید بررسی شده است. به همین منظور نمونه ای مشتمل بر 15 آزمودنی با میانگین سنی 2.3±20.5 سال وزن 7.05±65.88 کیلوگرم و قد 5.07±173.25 سانتی متر به طور تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها طبق برنامه 48 ساعت قبل از آزمون ورزشی و نمونه گیری خون هیچگونه فعالیت بدنی سنگین نداشتند و طبق دستورالعمل خاص از رژیم غذایی کم نیتراته پیروی می کردند که در زمان های گوناگون برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر آزمون F و تعیین LSD در سطح P<0.05 استفاده شد. نتایج نشان داد میزان نیتریت سرم خون آزمودنی ها بلافاصله بعد از یک جلسه فعالیت و به دنبال انجام تمرین منتخب به ترتیب 0.46±7.73 و 2.10±13.65 در مقابل 0.58±6.71 میکرومول در لیتر و میزان نسبت لیپو پروتئین ها به ترتیب 0.10±1.42 و 0.08±1.37 در مقابل 0.14±1.79 میلی گرم در دسی لیتر در زمان استراحت قبل از شروع برنامه تمرینی بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت تولید نیتریک اکساید در زمان استراحت و پس از یک مرحله فعالیت بدنی نسبت به روز آغازین پژوهش افزایش می یابد. همچنین نسبت لیپوپروتئین های سرم خون آزمودنی ها در مراحل گوناگون مطالعه کاهش می یابد. این تغییرات ممکن است دلیل مهمی برای اثرات مفید فعالیت بدنی بر سلامت قلبی- عروقی باشد.
۸.

تاثیر فعالیت بدنی بر کارایی هنگام کار مضاعف و حواس پرتی

کلید واژه ها: ورزشکار پردازش اطلاعات توجه غیرورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 35 تعداد دانلود : 788
تحقیقات زیادی در خصوص اثرات موسیقی و سر و صدا بر کارایی افراد صورت پذیرفته است. در این تحقیق تلاش شده است تا اثرات فعالیت بدنی (ورزش) بر کارایی هنگام کار مضاعف و حواس پرتی بررسی شود. بدن منظور کارایی دو گروه از آزمودنی ها شامل ورزشکاران (n=36) و غیر ورزشکاران (n=31) با میانگین سنی 2.37±23 سال برای ورزشکاران و 2.91±21 سال برای غیر ورزشکاران با استفاده از آزمون خطی زنی تولوز_ پیرون در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش شامل سه حالت بود: کار در شرایط عادی کار در حین انجام دو کار به طور همزمان (مضاعف) و کار در شرایط حواس پرتی. داده های تحقیق با استفاده از آزمون t برای گروههای مستقل و همچنین تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران در هر سه حالت آزمایش وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲