سید جلال نقوی الحسینی

سید جلال نقوی الحسینی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

تأثیر یک دوره تمرین قدرتی تعادلی بر تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر

کلید واژه ها: تعادل ایستاکم توان ذهنیتمرینات قدرتیتمرینات تعادلیقدرت ایزومتریک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۰۸
با توجه به مشکلات تعادل و قدرت در دانش آموزان کم توان ذهنی، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر یک دوره تمرین قدرتی تعادلی بر تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر انجام گردید. 26 نفر از دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 10 تا 15 سال در این پژوهش شرکت کردند که به دو گروه تجربی) با میانگین سنی 82/1±72/13 سال،قد 46/±8 146 سانتی متر، وزن 94/15±15/43 کیلوگرم، ضریب هوشی 17/7±38/61 و سن عقلی 22/1±16/7 سال) و گروه کنترل (با میانگین سنی 88/1±06/14 سال، قد 75/92±10/148 سانتی متر، وزن 07/11±48/46 کیلوگرم، ضریب هوشی 03/5±30/61، سن عقلی 07/1 ±18/7 سال و حدود عقب ماندگی 44/82±1/5 سال) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه 50 دقیقه ای تمرینات تعادلی و قدرتی را انجام دادند. پیش و پس از اتمام دوره تمرین از شرکت کنندگان آزمون ایستادن روی یک پا برای سنجش تعادل ایستا با چشم باز و بسته و نیز آزمون قدرت ایزومتریک عضلات باز کننده کمر به عمل آمد. نتایج آزمون تحلیل واریانس بین گروهی با اندازه های تکراری نشان می دهد که نمرات تعادل ایستا با چشم باز و چشم بسته و نیز قدرت عضلات باز کننده کمر در سطح 05.0 ≥P معنا دار می باشد و گروه تجربی در هر سه متغیر بهبود معناداری را تجربه کرده است؛ بنابرین، تأثیر تمرین بر تعادل ایستا با چشمان باز و بسته و نیز قدرت عضلات تنه، معنا دار می باشد و می توان از این شیوه تمرینی برای بهبود تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر استفاده نمود
۲.

تاثیر یک برنامه هوازی منتخب بر تولید نیتریک اکساید و نسبت لیپو پروتئین های خون در افراد غیر ورزشکار

کلید واژه ها: ضربان قلبنیتریک اکسایدلیپوپروتئین با چگالی پایینلیپوپروتئین با چگالی بالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۳۲۸
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه منتخب هوازی بر تولید نیتریک اکساید و نسبت لیپوپروتئین های خون در افراد سالم و طبیعی است. در این خصوص تغییرات نیتریک اکساید و نسبت لیپوپروتئین های سرم خون به عنوان واسطه ای مهم در گشادی رگ ها و کاهش نسبت لیپوپروتئین مضر به لیپوپروتئین مفید بررسی شده است. به همین منظور نمونه ای مشتمل بر 15 آزمودنی با میانگین سنی 2.3±20.5 سال وزن 7.05±65.88 کیلوگرم و قد 5.07±173.25 سانتی متر به طور تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها طبق برنامه 48 ساعت قبل از آزمون ورزشی و نمونه گیری خون هیچگونه فعالیت بدنی سنگین نداشتند و طبق دستورالعمل خاص از رژیم غذایی کم نیتراته پیروی می کردند که در زمان های گوناگون برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر آزمون F و تعیین LSD در سطح P<0.05 استفاده شد. نتایج نشان داد میزان نیتریت سرم خون آزمودنی ها بلافاصله بعد از یک جلسه فعالیت و به دنبال انجام تمرین منتخب به ترتیب 0.46±7.73 و 2.10±13.65 در مقابل 0.58±6.71 میکرومول در لیتر و میزان نسبت لیپو پروتئین ها به ترتیب 0.10±1.42 و 0.08±1.37 در مقابل 0.14±1.79 میلی گرم در دسی لیتر در زمان استراحت قبل از شروع برنامه تمرینی بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت تولید نیتریک اکساید در زمان استراحت و پس از یک مرحله فعالیت بدنی نسبت به روز آغازین پژوهش افزایش می یابد. همچنین نسبت لیپوپروتئین های سرم خون آزمودنی ها در مراحل گوناگون مطالعه کاهش می یابد. این تغییرات ممکن است دلیل مهمی برای اثرات مفید فعالیت بدنی بر سلامت قلبی- عروقی باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان