پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی بهار 1384 شماره 6

مقالات

۴.

تاثیر یک برنامه توانبخشی بر کارایی مکانیکی و حداکثر اکسیژن مصرفی بیماران فلج مغزی اسپاستیک (9 تا 14 سال)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲