پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی سال پنجم بهار 1387 شماره 1 (پیاپی 18)

مقالات

۳.

تعیین روایی ، پایایی و هنجاریابی سیاهه اعتماد به نفس صفتی ورزشی بین دانش آموزان ورزشکار

۷.

تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی موش ویستار

۸.

بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شاهرود

۹.

بررسی آگاهی و علمکرد دانشجویان دختر ورزشکار نسبت به راه کارهای پیشگیری از آسیب

۱۱.

بررس عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به پارکینسون پس از یک دوره تمرینات حرکت درمانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲