پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی سال پنجم بهار 1387 شماره 1 (پیاپی 18) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

تعیین روایی ، پایایی و هنجاریابی سیاهه اعتماد به نفس صفتی ورزشی بین دانش آموزان ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی موش ویستار(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شاهرود(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

بررسی آگاهی و علمکرد دانشجویان دختر ورزشکار نسبت به راه کارهای پیشگیری از آسیب(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

تاثیر یک جلسه تمرین فزاینده درمانده ساز در روز به مدت یک هفته بر برخی آنزیم های کبدی دختران فعال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۸ تعداد دانلود : ۷۹۰
۱۱.

بررس عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به پارکینسون پس از یک دوره تمرینات حرکت درمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲