پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی سال چهارم پاییز 1386 شماره 16

مقالات

۳.

بررسی وضعیت ایمنی فضاهای ورزش مدارس کشور و ارایه راهکار های مناسب

۱۰.

مقایسه شیوع نوع و ساز و کار آسیب های حاد جود کاران حرفه ای و آماتور ایرانی

۱۱.

مقایسه نیمرخ روانی دانشجویان رشته تربیت بدنی و دهانشجویان غیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲