پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی سال چهارم پاییز 1386 شماره 16 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

تاثیر مصرف مکمل کراتین مونوهیدرات به همراه تمرینات مقاوتی بر قدرت عضلانی و ترکیب بدنی پسرانه ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۲ تعداد دانلود : ۵۸۵
۳.

بررسی وضعیت ایمنی فضاهای ورزش مدارس کشور و ارایه راهکار های مناسب(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تمرین استقامتی سیبب افزایش میان ژن agrp در عضله اسکلتی موش های صحرایی نر می شود(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی تاثیر فعالیت بدنی بر مقدار مصرف دارو در آموزگاران مضطرب(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

ارزشیابی وضعیت اجرای درس تربیت بدنی پایه هایاول و دوم مدارس ابتدایی استان خراسان جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۱ تعداد دانلود : ۸۳۹
۹.

ارتباط ویژگی های پیکر سنجی با دامنه حرکتی (rom ) فوتبالیست ها در حرکت خم شدن و بازشدن مفصل ران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۲ تعداد دانلود : ۷۵۷
۱۰.

مقایسه شیوع نوع و ساز و کار آسیب های حاد جود کاران حرفه ای و آماتور ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

مقایسه نیمرخ روانی دانشجویان رشته تربیت بدنی و دهانشجویان غیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲