پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی زمستان 1381 شماره 4

مقالات

۱.

بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های استعداد یابی در رشته دو و میدانی

نویسنده:

کلید واژه ها: ورزش تربیت بدنی استعدادیابی دو و میدانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱۳ تعداد دانلود : ۹۶۳
هدف از این پژوهش بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های استعدادیابی در رشته دو و میدانی ایران بود. برای انجام این پژوهش سه پرسشنامه محقق ساخته که روایی . پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود بین کلیه مربیان تیم های ملی نوجوانان جوانان و بزرگسالان و مربیان باشگاههای کشور و ورزشکاران نخبه تقسیم شد که از پرسشنامه اول و دوم مخصوص مربیان به ترتیب : N=81 و N=65 و از پرسشنامه دوم مخصوص ورزشکاران N=112 قابل استفاده بودند. در این پژوهش متغیر هایی مانند: وضع موجود استعدادیابی در ایران و جهان ضرورت وجود الگوی استعدادیابی در ایران تعیین ملاک ها و سن استعدادیابی روش های استعدادیابی مناسب ترین نهاد استعدادیاب مهم ترین نهاد جذب کننده و پرورش دهنده استعدادها و تعیین اولویت شاخص های مختلف ساختاری فیزیولوژیکی روانی _ اجتماعی آمادگی جسمانی و تکنیکی در گروه رشته های مختلف دو و میدانی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین همبستگی بین نظرات مربیان و ورزشکاران ومقایسه برخی شاخص های ساختاری و فیزیولوژیکی اندازه گیری شده در ورزشکاران نخبه N=92 بررسی شد. برای تهیه جداول نمودارها و تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار توصیفی و استنباطی در سطح a=0.05 استفاده شد و نتایج زیر بدست آمد: 1) 76.3درصد آزمودنی ها اظهار داشتند که در ایران الگوی استعدادیابی مشخصی وجود ندارد ولی 91 درصد آنها نیز اظهار داشتند که وجود الگوی استعدادیابی در ایران ضروری است. 2) بررسی پیشینه پژوهش ها نشان داد که در جهان نیز الگوی جهان شمول واحدی برای استعدادیابی وجود ندارد ولی در بسیاری از کشورهای صاحب دو و میدانی از یک الگوی استعدادیابی استفاده می شود. 3) 82.5درصد آزمودنی ها ملاک استعدادیابی را انجام آزمون های عمومی مانند ارزیابی ساختاری و آزمون های اختصاصی می دانند و 68.8 درصد بهترین سن استعدادیابی را 14- 10 سالگی پیشنهاد می کنند. 4) 41.3درصد آزمودنی ها عملی ترین شیوه استعدادیابی در ایران را در این برهه از زمان ""مسابقات"" و 32.5 درصد انجام آزمون های مختلف می دانند. 5) یافته های این پژوهش نشان داد که 87.5 درصد آزمودنی ها مناسب ترین نهاد استعدادیاب را آموزش و پرورش و 83.6 درصد آزمودنی ها مناسب ترین گروه را برای استعدادیابی به ترتیب معلمان ورزش و سپس کارشناسان فدراسیون دو و میدانی معرفی کردند در حالی که 82.5 درصد از آزمودنی ها مناسب ترین نهاد مسئول جذب و پرورش استعدادها را به ترتیب فدراسیون دو و میدانی و تربیت بدنی آموزشگاهها می دانند. 6) تحلیل یافته ها نشان داد که ترتیب اولویت شاخص ها برای دوهای سرعت آمادگی جسمانی ساختاری فیزیولوژیکی تکنیکی روانی _ اجتماعی بود. در حالی که برای دو های نیمه استقامت فیزیولوژیکی آمادگی جسمانی ساختاری تکنیکی روانی _ اجتماعی بود. ولی در مورد دونده های استقامت به ترتیب شاخص های فیزیولوژیکی آمادگی جسمانی روانی _ اجتماعی ساختاری و تکنیکی مورد توجه بود. 7) تحلیل یافته ها حاکی از این است که ترتیب اولویت در دوهای با مانع (110 و 400 متر با مانع) شاخص های ساختاری آمادگی جسمانی تکنیکی فیزیولوژیکی و روانی_ اجتماعی بود در حالی که برای دوی 3000 متر با مانع شاخص های فیزیولوژیکی آمادگی جسمانی ساختاری روانی _ اجتماعی و تکنیکی اهمیت داشتند. 8) تحلیل یافته ها نشان داد که ترتیب اولویت شاخص ها برای پرتاب ها: ساختاری آمادگی جسمانی تکنیکی روانی _ اجتماعی و فیزیولوژیکی برای پرش ها: ساختاری تکنیکی آمادگی جسمانی فیزیولوژیکی و روانی _ اجتماعی است. 9) یافته های این پژوهش نشان داد که مهم ترین شاخص ها برای پیاده روی به ترتیب: ساختاری تکنیکی آمادگی جسمانی فیزیولوژیکی و روانی _ اجتماعی است. در حالی برای رشته دهگانه به ترتیب: آمادگی جسمانی ساختاری تکنیکی فیزیولوژیکی و روانی _ اجتماعی است. 10) تحلیل یافته ها نشان می دهد که بین نظرات مربیان و ورزشکاران در مورد برخی از متغیرها مانند ضرورت وجود الگوی استعدادیابی مناسب ترین نهادهای کشف جذب و پرورش استعدادها و سن استعدادیابی همبستگی وجود دارد. 11) مقایسه برخی از شاخص های ساختاری و فیزیولوژیکی اندازه گیری شده در بین قهرمانان نخبه کشور با نرم های بین المللی نشان داد که تقریبا در کلیه گروه رشته های دو و میدانی شاخص های قهرمانان ملی ما ضعیف تر است. به هر حال نتیجه گیری کلی این است که برای دستیابی ورودی های مناسب به تیم های ملی و کسب نتایج بهتر و سریع تر استعدادیابی و پیروی از یک الگوی مناسب ضروری است ولی در شرایط فعلی ساده ترین و عملی ترین روش استعدادیابی و اجرای مسابقات بیشتر و برگزاری جشنواره های ورزشی و انجام آزمون های ساده میدانی است
۲.

بررسی عوامل نگهدارنده شغلی در بین مربیان تربیت بدنی و ورزش دانشگاههای دولتی کشور

کلید واژه ها: مربی ورزش دانشگاه تعادل شرایط کاری - سازمانی شناسایی و احترام جامعیت و برابری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۳ تعداد دانلود : ۵۶۳
هدف از تحقیق حاضر بررسی وضعیت عوامل نگهدارنده شغل (عامل تعادل شرایط کاری _ سازمانی عامل شناسایی و احترام و عامل جامعیت و برابری) در بین مربیان تربیت بدنی و ورزش دانشگاه های دولتی کشور (وزارت علوم تحقیقات و فناوری) است. انتخاب مربیان به صورت تصادفی از بین 14 رشته ورزشی انجام گرفته و تعداد 193 مربی (77 نفر زن و 116 نفر مرد) که در مسابقات قهرمانی دانشگاههای کشور سال 78 رهبری و هدایت تیم های ورزشی دانشجویان را بر عهده داشتند و در استخدام دانشگاهها بودند جزء نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه عوامل نگهدارنده شغل (33 سوال 7 ارزشی لیکرتی) جمع آوری گردید. پایایی پرسشنامه در یک مطالعه راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفا کرونباخ 0.83 برآورد شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون t مستقل و ANOVA انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که مربیان از نظر عوامل نگهدارنده شغل در حد متوسط قرار دارند و وضعیت میزان شناسایی و احترام در بین مربیان بهتر از سایر عوامل نگهدارنده است. از طرف دیگر دو عامل تعادل شرایط کاری _ سازمانی مربیان زن و مربیان دارای تحصیلات تربیت بدنی از مربیان مرد و دارای تحصیلات تربیت بدنی از مربیان مرد و دارای تحصیلات غیر تربیت بدنی شرایط بهتری دارند. مربیان دارای حرفه دوم (درآمد بیشتر) و دارای مسکن شخصی از نظر عامل تعادل شناسایی و احترام و کل عوامل نگهدارنده شغلی شرایط بهتری را نسبت به مربیان فاقد حرفه دوم و مسکن شخصی در محیط کار احساس می کردند. به طور کلی نتایج نشان داد که میزان برخورداری از عوامل رفاهی (نیازهای مادی و ایمنی) نسبت به مدرک تحصیلی جنسیت و سابقه شغلی نقش بیشتری در تامین عوامل نگهدارنده شغل مربیان داشت
۳.

بررسی مدیریت ایمنی در ورزشگاههای فوتبال کشور از دیدگاه تماشاگران بازیکنان و مدیران اجرایی

کلید واژه ها: مدیریت ایمنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۹ تعداد دانلود : ۵۷۷
هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر در مدیریت ایمنی ورزشگاههای فوتبال کشور از دیدگاه تماشاگران بازیکنان و مدیران اجرایی ورزشگاهها است. مدیریت ایمنی به مفهوم کنترل و بهینه سازی کلیه عوامل ساختاری و مدیریتی است تا امکان ایجاد خطر برای کاربران کارکنان و کلیه افراد مرتبط با سیستم را به حداقل برساند. این تحقیق از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه تماشاگران بازیکنان و مدیران اجرایی و مسئولان ورزشگاههای فوتبال لیگ برتر در سال 1379 تشکیل داده است که حدود 2000 نفر (2%) حجم نمونه تماشاگران 150 نفر (حدود 5%) حجم نمونه بازیکنان و 26 نفر (برابر با حجم جامعه) حجم نمونه مسئولان را تشکیل داده است. ابزار اندازه گیری 3 پرسشنامه مجزا برای هر یک از گروههای تحت بررسی بود که از سوی محقق هنجاریابی گردید. بعضی از یافته های تحقیق عبارتند از: اکثر تماشاگران فوتبال در کشور ما را گروههای سنی زیر 25 سال تشکیل می دهند اکثر طرفدارانی که به رفتارهای نابهنجار اقدام می کنند در طبقه سنی 15 تا 20 سال قرار دارند. ساختار ورزشگاههای فوتبال در کشور و امکانات مربوط به آن ضعیف و نامناسب توصیف شده است. ساختار نامناسب ورزشگاه مهم ترین عاملی است که باعث نارضایتی تماشاگران می شود. مدیریت مجموعه که ترکیبی از عوامل : نظم جلوگیری از اتلاف وقت هنگام ورود و خروج برخورد نامناسب مامورین کنترل و نیروهای انتظامی و... است تا حدودی مناسب ارزیابی شده است. در جلوگیری از امکان بروز آشوب یا واکنش های رفتاری نامناسب توجه به داوری عادلانه نظم در انجام مراحل یک مسابقه برخورد با بازیکنان خاطی دارای بیشترین اولویت است. از دیدگاه بازیکنان حساسیت های کاذب و خبرسازی جراید و صدا و سیما در متشنج ساختن جو ورزشگاه و تاثیر سوء در رفتار تماشاگران قبل از شروع مسابقه بسیار موثر است. در نهایت الگوی استانداردهای پایه برای مدیریت ایمنی ورزشگاهها ارائه شده است
۴.

رابطه « توجه کانونی» با یادگیری تیراندازی با تفنگ بادی (مطالعه مقدماتی)

کلید واژه ها: آزمون یادداری تیراندازی توجه کانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۶ تعداد دانلود : ۵۸۴
توجه کانونی پدیده اصلی مورد  مطالعه تحقیق حاضر است . سئوال اصلی تحقیق این بود که آی پیش از شروع تمرین وجود سطح مشخصی از توجه کانونی برای پیشرفت در مهارت تیراندازی ضروری است؟ به همین جهت داوطلبان یادگیری مهارت تیراندازی با تفنگ بادی(48 نفر سن=22-19 سال) پس از شرکت در یک آزمون توجه کانونی که با استفاده از دستگاه الکترونیکی سنجش توجه انجام شد در یک دوره 15 جلسه ای تمرین تیراندازی شرکت کردند . در پایان از آنان آزمون یادداری تیراندازی به عمل آمد. پردازش آماری نشان داد که همبستگی معنی داری بین نمره توجه کانونی و نمره آزمون یادداری وجود ندارد یعنی برخورداری از سطح بالاتری از توجه کانونی الزاما با پیشرفت در تیراندازی همراه نیست. نظرات مربوط مورد بحث قرار گرفته و ایده های مشخص برخاسته از تحقیق ذکر شده اند.
۵.

اثر تمرینات هوازی بر اندازه LDL و آپوپروتئین های پلاسمایی در مردان میانسال

کلید واژه ها: تمرینات هوازی عوامل خطرزای قلبی - عروقی سایز LDL آپوپروتئین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۴ تعداد دانلود : ۶۴۴
هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر در مدیریت ایمنی ورزشگاههای فوتبال کشور از دیدگاه تماشاگران بازیکنان و مدیران اجرایی ورزشگاهها است. مدیریت ایمنی به مفهوم کنترل و بهینه سازی کلیه عوامل ساختاری و مدیریتی است تا امکان ایجاد خطر برای کاربران کارکنان و کلیه افراد مرتبط با سیستم را به حداقل برساند. این تحقیق از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه تماشاگران بازیکنان و مدیران اجرایی و مسئولان ورزشگاههای فوتبال لیگ برتر در سال 1379 تشکیل داده است که حدود 2000 نفر (2%) حجم نمونه تماشاگران 150 نفر (حدود 5 (%حجم نمونه بازیکنان و 26 نفر (برابر با حجم جامعه) حجم نمونه مسئولان را تشکیل داده است. ابزار اندازه گیری 3 پرسشنامه مجزا برای هر یک از گروههای تحت بررسی بود که از سوی محقق هنجاریابی گردید. بعضی از یافته های تحقیق عبارتند از: اکثر تماشاگران فوتبال در کشور ما را گروههای سنی زیر 25 سال تشکیل می دهند اکثر طرفدارانی که به رفتارهای نابهنجار اقدام می کنند در طبقه سنی 15 تا 20 سال قرار دارند. ساختار ورزشگاههای فوتبال در کشور و امکانات مربوط به آن ضعیف و نامناسب توصیف شده است. ساختار نامناسب ورزشگاه مهم ترین عاملی است که باعث نارضایتی تماشاگران می شود. مدیریت مجموعه که ترکیبی از عوامل : نظم جلوگیری از اتلاف وقت هنگام ورود و خروج برخورد نامناسب مامورین کنترل و نیروهای انتظامی و... است تا حدودی مناسب ارزیابی شده است. در جلوگیری از امکان بروز آشوب یا واکنش های رفتاری نامناسب توجه به داوری عادلانه نظم در انجام مراحل یک مسابقه برخورد با بازیکنان خاطی دارای بیشترین اولویت است. از دیدگاه بازیکنان حساسیت های کاذب و خبرسازی جراید و صدا و سیما در متشنج ساختن جو ورزشگاه و تاثیر سوء در رفتار تماشاگران قبل از شروع مسابقه بسیار موثر است. در نهایت الگوی استانداردهای پایه برای مدیریت ایمنی ورزشگاهها ارائه شده است
۶.

ارتباط بین سبک مدیریت با رضایت شغلی کارشناسان سازمان تربیت بدنی شاغل در تهران

کلید واژه ها: رضایت شغلی سبک مدیریت مدیریت تحول گرا مدیریت عمل گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۲ تعداد دانلود : ۷۳۶
هدف از این پژوهش تعیین ارتباط بین سبک مدیریت (تحول گرا و عمل گرا) با رضایت شغلی کارشناسان سازمان تربیت بدنی شاغل در تهران بود. تا از این طریق بتوان گامی در جهت شناسایی عوامل اثرگذار در رضایت شغلی برداشت که بر بهره وری سازمان اثر دارد. نتایج توصیف آماری سبک مدیریت نشان داد که میانگین نمره مدیریت در سازمان تربیت بدنی از دیدگاه کارشناسان 139.09 (از حداکثر نمره ممکن 250) و میانگین نمرات تحول گرایی )118.04 از حداکثر نمره ممکن 200) و میانگین نمرات عمل گرایی 25.19 (از حداکثر نمره ممکن 50) بود که نشان می دهد مدیران سازمان تربیت بدنی از لحاظ ابعاد تحول گرایی و عمل گرایی در ابتدای راه رشد و تکامل این سبک هستند. نتایج توصیف آماری داده های رضایت شغلی نیز نشان داد که میانگین رضایت کلی از شغل دارای میانگین 119.4 (از حداکثر نمره ممکن 205) بود که در شاخص های رضایت بالاترین رضایت از کار با میانگین 35.27 (از حداکثر نمره ممکن 50) و پایین ترین رضایت از حقوق و مزایا با میانگین 9.99 (از حداکثر نمره ممکن 30) بود. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که همبستگی بین رضایت شغلی و سبک مدیریت (0.75) با سبک مدیریت تحول گرا (0.75) و با مدریت عمل گرا (0.72) است که در سطح (P=0.001) معنی دار است. این نتیجه موید زیر بنای نظری تحقیق است که سبک مدیریت به عنوان یک عامل تسهیل کننده و برانگیزنده به طور مستقیم و غیر مستقیم بر رضایت شغلی اثر دارد. بنابراین توصیه می شود آموزش های لازم برای شیوه های مدیریت تحول گرا و عمل گرا در سازمان به اجرا گذاشته شود. همچنین از رفتارهای مدیریت تحول گرا و سابقه کار به همراه رفتارهای مدیریت تحول گرا می توان به عنوان بهترین مدل های پیشبینی رضایت شغلی بهره گرفت
۷.

تاثیر یک جلسه تمرین فزاینده درمانده ساز بر تستوسترون و کورتیزول بزاقی در کشتی گیران

کلید واژه ها: کشتی گیر کورتیزول تستوسترون بزاق واماندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۵ تعداد دانلود : ۶۶۰
در این پژوهش تاثیر یک جلسه تمرین فزاینده درمانده ساز بر تستوسترون و کورتیزول بزاقی در کشتی گیران دانشگاهی بررسی شد. 9 دانشجوی مرد کشتی گیر با میانگین سنی 2.18±22.44 قد 8.24±170 سانتی متر وزن 9.02±66.6 کیلوگرم حداکثر اکسیژن مصرفی 3.44±47.11 میلی لیتر در دقیقه به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن و سابقه تمرین کشتی 3±6 سال به عنوان آزمودنی این پژوهش انتخاب شدند. هر یک از آزمودنی ها روی نوارگردان با استفاده از دستورالعمل بروس تا سرحد خستگی دویدند. نمونه تحریک نشده بزاق در زمان استراحت قبل از تمرین به مدت 90 دقیقه با فواصل زمانی 30 دقیقه بعد از تمرین جمع آوری شد. غلظت تستوسترون و کورتیزول بزاقی با استفاده از روش (ELISA) مورد سنجش قرار گرفتند اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش آماری (ANOVA) با اندازه گیریهای مکرر تجزیه و تحلیل آماری شد و سطح معنی داری نیز (P<0.05) در نظر گرفته شد. غلظت تستوسترون بزاقی بلافاصله پس از یک جلسه تمرین فزاینده تا سرحد خستگی کاهش یافت (P<0.001) و این کاهش پس از 90 دقیقه دوره ریکاوری در مقایسه با زمان استراحت معنی دار شد (P<0.001). غلظت کورتیزول بزاقی بلافاصله و 30 دقیقه پس از تمرین در مقایسه با مقادیر زمان استراحت افزایش یافت (P<0.001) اما 90 دقیقه پس از تمرین از غلظت کورتیزول کاسته شد و به نزدیکی مقادیر استراحتی رسید. غلظت نسبت تستوسترون به کورتیزول نیز بلافاصله پس از تمرین در مقایسه با مقادیر استراحتی کاهش یافت (P<0.001) و تا 90 دقیقه پس از تمرین روند کاهش آن ادامه یافت. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد یک جلسه تمرین فزاینده درمانده ساز موجب تغییرات برجسته ای در غلظت تستوسترون و کورتیزول بزاقی می شود. این تغییرات تا 90 دقیقه پس از تمرین نیز ادامه دارد. کاهش نسبت تستوسترون به کورتیزول نیز نشان دهنده بر هم خوردن تعادل روندهای آنابولیک و کاتابولیک متعاقب یک فعالیت درمانده ساز است.
۸.

جایگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: ورزش فعالیت بدنی فراغت مردم ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۹۶
هدف از این تحقیق بررسی پرداختن یا نپرداختن مردم به ورزش در اوقات فراغت نوع ورزش و ارتباط بین میزان اوقات فراغت با پرداختن به ورزش بوده است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه تهیه شده (r=80.1) بر اساس سوابق پژوهشی و اهداف تحقیق بوده است. جامعه آماری شامل زنان و مردان 20 تا 65 ساله شهری کشور بوده است و 0.08 درصد از جامعه آماری به تعداد 13480 نفر از 27 استان و 241 شهر کشور به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. روش آماری توصیفی و استنباطی شامل مجذور کار تحلیل واریانس آزمون یومان ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون لوجستیک گام به گام بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که افراد دارای میانگین سنی 34 سال و79.3 درصد متاهل بودند. تلویزیون اولین فراغتی و پس از آن هم صحبتی بوده است. ورزش اولین فعالیت فراغتی مورد علاقه مردم است و 60 درصد ورزش می کنند و بین میزان اوقات فراغت و رضایت مندی از گذران و پرداختن به ورزش رابطه معنی داری وجود داشته است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲