پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی سال چهارم پاییز 1385 شماره 12 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

بررسی اثرات انتقال متقاطع تمرینات قدرتی یک طرفه بر سازگاری عصبی - عضلانی فلکسورهای آرنج(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

رابطه کایفوز با افسردگی و اضطراب بین دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه های منتخب تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

اثر تداخل زمینه ای (آرایش تمرین) بر یادگیری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر در تکالیف تعقیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۲ تعداد دانلود : ۷۵۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲