پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی سال چهارم تابستان 1385شماره 11 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

مقایسه سرسختی روان شناختی، سبک های تفکر، مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار (گروهی - انفرادی) و غیر ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۱ تعداد دانلود : ۸۵۲
۶.

بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی بر موقعیت قرارگیری استخوان کتف(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

تاثیر یک دوره تمرین هوازی پیشرونده بر آپوپروتئین های نوع A و B مردان غیر ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۲ تعداد دانلود : ۷۹۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲