پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی سال سوم بهار 1385 شماره 10

مقالات

۳.

تاثیر تمرینات قدرتی - استقامتی فزاینده و تحریک الکتریکی بر سرعت هدایت عصبی در بین بازیکنان والیبال مبتلا به سندرم عضله تحت خاری

۷.

مقایسه اثربخشی دو روش درمانی - ورزشی انعطاف پذیری و پلیومتریک در بهبود عارضه گوژپشتی بین دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی شهر اهواز

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲