روستا و توسعه

بررسی تطبیقی عوامل اقتصادی مؤثر بر بهره برداری از صنایع روستایی دراستان اصفهان

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸