دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران سال بیست و چهارم بهار و تابستان 1356 شماره 1 و 2 (پیاپی 97 و 98)

مقالات

۲۰.

ترجمه منثور و منظوم و نقدی بر قصیده تائیه اثر ابوالحسن بن الانباری در رثاء نصیر الدوله وزیر عزالدوله دیلمی و نکاتی چند درباره رثاء در ادب تاری و پارسی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۰