دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران سال بیست و چهارم تابستان 1358 شماره 3 و 4 (پیاپی 99 و 100)

مقالات

۹.

مخزن الأسرار نظامی گنجوی و نظیره هایی که به تقلید از آن سروده اند

۲۵.

متن قصیده میمیه فرزدق در مدح امام همام حضرت زین العابدین (ع)

۲۶.

ترجمه منثور و منظوم و شرح قصیده میمیه فرزدق شاعر نامبردار دوره اسلامی در مدح امام علی بن الحسین ملقب به زین العابدین و سید الساجدین

۳۲.

Nizami''''s Makhzanul - Asrar And The Books Written In It''''s Style

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۰