دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران - علمی-پژوهشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران


توقف انتشار


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

مدیرمسئول: دکتر منوچهر اکبری  

سردبیر: دکترابوالحسن امین مقدسی

 

 

 

 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۶ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۰