دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران - علمی-پژوهشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران


توقف انتشارشناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۶ خرداد ۱۳۸۰
مدیر مسئول: دکتر منوچهر اکبری
ناشر: دانشگاه تهران
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکترابوالحسن امین مقدسی
وب سایت: https://jflh.ut.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۰