دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران سال بیست و سوم بهار و تابستان 1355 شماره 1 و 2 (پیاپی 93 و 94)

مقالات

۱۸.

باده سالکان و شراب عارفان معنای مجاز در عرفان و شرح بیتی از ابن فارض مصری عقائد عارفان پارسی و تازی درباره معانی باده حقیقت و منشأ آن معنای سکر در عرفان و مقام آن

۱۹.

سرچشمه و منشأ استعمال لفظ شراب و مدام در ادب تازی و پارسی بر معنی مجازی عرفانی

سخنرانی ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۰