دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران سال بیست و سوم زمستان 1355 شماره 4 (پیاپی 96)

گزارش ها

مقالات

۴.

پاره ای ویژگی های دستوری گویش دری، گونه زین آبادی

۷.

ساختمان و صرف فعل ماضی در گویش کهن هرات و مقایسه آن با صرف فعل ماضی در گویش کنونی بیرجند

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۰