پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی بهار 1386 شماره 10 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۷.

ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد ساخت و سازگرایی راهبردی نوین در ارزشیابی برنامه درسی در دوره ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 784 تعداد دانلود : 549

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹