پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی زمستان 1383 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی رابطه بین الگوی تصمیم گیری مدیران با تعهد سازمانی دبیران در مدارس راهنمایی شهرستان شیروان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی رابطه میزان مهارتهای ارتباطی مدیران با میزان انگیزش کادر آموزشی در مدارس متوسطه شهرستان بجنورد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۲ تعداد دانلود : ۸۶۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸