پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی تابستان 1384 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

تعیین مدیریت کیفیت فراگیر (T.Q.M) خدمات آموزشی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان و انطباق آن با رضایت دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 400 تعداد دانلود : 41
۴.

رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض و سلامت سازمانی دبیرستانهای شهرستان شیروان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بنیان تئوریک جهان جدید که باید در مبنای اندیشه تاسیس دانشگاه پیشاهنگ لحاظ شود(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی رابطه بین جو سازمانی و میزان اعتماد در محیط مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹