پژوهش های تربیتی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های تربیتی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی

مدیر مسئول: دکتر محمد نقی فراهانی

سردبیر: دکتر یحیی قائدی

مدیر داخلی: پدیده نواب زاده شفیعی

هیئت تحریریه: دکتر محمدرضا بهرنگی، دکتر هاشم فردانش، دکتر افضل السادات حسینی دهشیری، دکتر علی ذکاوتی قراگزلو، دکتر محسن فرمهینی فراهانی، دکتر یحیی قائدی، دکتر مرتضی (مهران) منطقی، دکتر اسماعیل سعدی پور

وب سایت: http://erj.khu.ac.ir

پست الکترونیک: erj@khu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه خوارزمی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹