پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی زمستان 1386 شماره 13 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

رابطه بین عوامل زمینه ای اعضاء هیأت علمی با رضایت شغلی و رضایت سازمانی آنان در دانشگاه های شهرستان سبزوار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 173 تعداد دانلود : 357
۴.

بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت رهبری سازمانی مدیران و میزان خلاقیت دبیران دبیرستانهای پسرانه شهرستان مانه و سملقان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی مقایسه ای اثربخشی الگوهای یاددهی - یادگیری در رویکرد رفتاری - شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مطالعه تطبیقی راهبردهای پیشرفت حرفه ای معلمان در ICT در سه کشور انگلستان، مالزی، امریکا و ارایه الگوی کاربردی برای آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹