سیاست علم و فن آوری

سیاست علم و فن آوری

سیاست علم و فن آوری 1387 شماره2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

عوامل، انگیزش ها و چالش های تولید دانش میان نخبگان علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی وضع موجود و مطلوب ارزیابی نظام علمی در ایران با تاکید بر بخش آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

الگویابی مجازی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه به کمک تحلیل پوششی داده‌ها(مقاله علمی وزارت علوم)