بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی 1380 شماره 165

مقالات

۱.

پیشنهادهای عملی برای «هدف گیری تورم» در اقتصادهای در حال گذار

۷.

صادرکنندگان غیر واقعی با تجارت محصول نامرغوب به بازار زعفران ایران آسیب می رسانند

۸.

با تولید زعفران به روش های علمی برداشت آن تا دو برابر افزیش می یابد

۹.

معرفی نهادهای بین المللی اقتصادی - بازرگانی: آشنایی با اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳