پژوهش های مدیریت منابع انسانی

پژوهش های مدیریت منابع انسانی

پژوهش های مدیریت منابع انسانی 1388 شماره 2

مقالات

۱.

طراحی مدل مدیریت منابع انسانی منصفانه ( رویکرد قطعی - فازی )

۲.

الگوی کنترل استراتژیک انسان محور سازمان های لجستیکی در شرایط صلح و جنگ

۳.

الگوی مفهومی مدیریت عملکرد در سازمان های ماموریت محور

۵.

بررسی عوامل مرتبط با حفظ و نگه داری کارکنان در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

۷.

هم آهنگی بین استراتژی سازمان و استراتژی ساختار با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک ( SRPs )

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰