فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۴۵۲٬۳۲۵ مورد.
۸۱.

نظام مندی در مفهوم سازی استعاری معرفت بر پایه دریافت های دیداری در تمهیدات و نامه های عین القضات همدانی: رویکردی شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعاره مفهومی عین القضات همدانی مفهوم سازی معرفت حس بینایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 844 تعداد دانلود : 535
هدف از پژوهش پیش رو تبیین وجود نظام مندی در مفهوم سازی استعاری معرفت بر پایه دریافت های دیداری در تمهیدات و نامه های عین القضات همدانی بوده است و نگارندگان کوشیده اند علاوه بر نشان دادن وجود انطباق استعاری میان مفاهیم حوزه معرفت و دریافت های دیداری و تبیین چگونگی این انطباق بگویند در کتب مذکور کدام استعاره های مفهومی بنیادین مدلول های دیداری را با معرفت انطباق می دهد. برای نیل به این هدف نگارندگان از چهارچوب نظری استعاره مفهومی بهره گرفته اند. مدعای پژوهش حاضر این بود که میان استعاره «دانستن، دیدن است» و مجموعه مفاهیم حوزه معرفت سازگاری وجود دارد. همچنین در این پژوهش چگونگی انطباق اصطلاحات حوزه معرفت -رؤیت قلبی، نور، نور محمدی و نور سیاه عزازیلی- براساس استعاره مفهومی «دانستن، دیدن است» با حس بینایی بررسی شده است. دستاوردهای دیگر پژوهش نیز نشان داد در دستگاه فکری عین القضات نور و ظلمت و استعاره های مفهومی زیرمقوله ای این دو حوزه با استعاره «دانستن، دیدن است» همخوان است و مفهوم سازی از معرفت با ادراک های دیداری انطباق دارد.
۸۲.

Measuring the Credit Risk of Bank Based on Z-Score And KMV- Merton Models: Evidence from Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Bank Credit risk Z score KMV-Merton

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 227
This paper examines the credit risk in the Iranian banks during 2008 to 2018 through the Z-score (Accounting based data) and the KMV-Merton (Market based information) models. In the Merton model, equity is equal to call option on underlying value of the bank’s asset. The market value of assets is estimated by share price. The value of assets is then compared to the value of liabilities. Therefore, default when occurs that the market value of assets is less than the book value of debts. so, value of equity becomes negative. In the Z-score model, Return on Assets and Equity to Assets as the numerator and standard deviation of ROA as the denominator are applied. If the mentioned ratios of numerator increase and the denominator decrease, the probability of default decline. As well as, Independent variables are divided into five groups: leverage, management efficiency, profitability quality, financial health, and liquidity. As a result, capital adequacy and profitability have a greater impact on both models. Also, the ANOVA table proves the validity of two models. The value of ROC test in both models is above average (0.5) which are efficient and their efficiency is 99.48% and 92.68%, respectively. Also, in terms of Voung’s test, the KMV is more efficient than the Z-score.
۸۳.

Optimization of auditing strategies in companies listed on the Tehran Stock Exchange(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Audit Optimization strategy Assignment Program Development

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 520 تعداد دانلود : 405
Accounting processes and their related decisions play an important role in organizing business. If the organization does not have a comprehensive accounting system, managing it will face many problems such as liquidity deficit, tax penalties and so on. Therefore, optimizing accounting processes is essential for managing an organization and improves the company's performance and greater efficiency for business activities. On the other hand, estimates and subjective judgments in preparing financial statements have caused controversy among auditors and owners. In particular, in cases where the standards are not clear, the use of unavoidable judgment and mentality creates ambiguity in financial reporting. This is while the ultimate value of audit activity is in helping the user to determine the quality of the information received. On the other hand, the financial reporting crises of recent years have focused the attention of researchers and professional associations on increasing the reliability of audit reports and reducing negligence. Therefore, considering the importance of auditing and the quality of financial reporting, this study examines and analyzes auditing strategies and determines the optimal strategy to improve the quality of financial reporting. For this purpose, 120 companies active in the Tehran Stock Exchange, which have a legal and formal audit system and use external audit firms for auditing, are considered as a statistical sample based on the counting method, and the senior supervisors, managers and partners of this Companies have been questioned.
۸۴.

Multilevel Convergence, Cluster Fluctuations, Price Bubbles and Fractal Structure; an Experimental Investigation by Foundation Factor Simulation(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: factor modeling multilevel bulk density cluster fluctuations market fractal structure

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 699 تعداد دانلود : 483
Cluster fluctuations and fractal structures are the two important features of space-time correlation in complex financial systems. However, the microscopic mechanism of creating and expanding these two features in financial markets remains challenging. In the present study, using factor-based model design and considering a new interactive mechanism called multilevel convergence, the process of forming cluster fluctuations according to the fractal structure of financial markets is investigated. Virtual agents' trade in different groups according to market performance and their mass behavior is measured at three levels of stock, segment and market. The results, in addition to providing new insights into the space-time correlations of financial markets, show that multilevel convergence is one of the microscopic mechanisms of microstructure of such markets. In other words, multilevel collective behavior is an important factor in the occurrence of cluster fluctuations, price bubbles and market fractals and therefore should be considered in interpreting the concept of risk and defining risk management strategies from this perspective.
۸۵.

تحلیلی بر نقش مشارکت در توسعه پایدار اجتماعی محلات ، مطالعه موردی: محلات منطقه 8 شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت اجتماعی توسعه پایدار اجتماعی منطقه 8 شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 722 تعداد دانلود : 581
پایداری اجتماعی امروزه به عنوان مهمترین بعد توسعه پایدار، جایگاه مهمی در برنامه ریزی های شهری دارد و پیوسته با افزایش مشکلات اجتماعی و واگرایی بین محلات از نظر انجام و مشارکت، بر اهمیت آن در برنامه ریزی ها افزوده می شود. از این رو این امر نیاز به بررسی های بیشتری در مطالعات شهری دارد. این پژوهش به منظور بررسی نقش مشارکت اجتماعی در توسعه پایداری اجتماعی محلات انجام شده است. برای این منظور میزان تاثیر معناداری این دو متغیر، مورد سنجش قرار گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی می باشد جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی بوده است. جامعه آماری پژوهش از گروه خبرگان تشکیل شده است که به روش در دسترس 20 نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای که براساس مبانی نظری و مطالعات انجام شده در مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شده، می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار ایموس انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که مشارکت اجتماعی شهروندان در محلات با ضریب (بتا) 732/0 بر توسعه پایدار اجتماعی این محلات تاثیر مثبت دارد و رابطه این دو متغیر با هم معنادار می باشد. به عبارتی دیگر با تقویت مشارکت اجتماعی توسعه پایدار اجتماعی نیز تقویت خواهد شد. و متغیرهای حس تعلق به مکان، رضایت از محله، مشارکت در فعالیت های محله ای و اعتماد نیز بر متغیر مشارکت اجتماعی در محلات اثرگذاری مثبتی دارند.
۸۶.

کاربرد مدل معادلات ساختاری در تبیین ارتباط طرح های توسعه شهری و برندسازی شهری از نگاه گردشگران (مطالعه موردی: بیرجند)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طرح های توسعه شهری برندسازی شهری مدل معادلات ساختاری گردشگر شهر بیرجند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 850 تعداد دانلود : 128
شهر نیازمند ایجاد برند شهری و اتخاذ راهبردهای متناسب با گستره ذینفعان به ویژه گردشگران است لذا طرح های توسعه شهری در نوع جهت گیری های برند شهر موثر هستند. از این رو، این مقاله قصد دارد تا پس از شناسایی مولفه های تاثیرگذار مدل معادلات ساختاری پژوهش را در جهت رتبه بندی مولفه ها ایجاد و با ماتریس فورنل و لارکر همبستگی بین مولفه ها را بررسی نماید. مقاله حاضر از نوع کاربردی و جمع آوری داده ها با روش پژوهش ترکیبی همگرا، از طریق مطالعات کتابخانه ای، پرسش نامه محقق ساخته و مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام گرفت. قلمرو مطالعاتی، شهر بیرجند و نمونه آماری در بخش کیفی با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی، 19 نفر از خبرگان شهری و در بخش کمی با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 381 گردشگر بودند. یافته های مصاحبه ها مشخص کرد در برندسازی شهر بیرجند باید به غلبه نقش نظامی- دانشگاهی شهر بر جنبه تاریخی شهر، اقتصاد خدماتی شهر، سرمایه های فرهنگی و هنرهای در حال فراموشی، مهاجرت و اجرای پروژه های پیشران و محرک توسعه توجه گردد. هم چنین مدل پژوهش نشان داد در راستای تحقق برنامه های برندسازی شهری، طرح های توسعه شهری بر مولفه های تصویرذهنی و منظر بیشترین اثر مثبت را دارند. همبستگی بین مولفه ها نیز نشان داد بیشترین ارتباط بین مولفه های تصویر ذهنی و منظر به میزان 0.66 می باشد.
۸۷.

Presenting the Native Model of Professionalism in Iran's Administrative System (Case study: Shiraz University of Medical Sciences)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Human Resource Management Professionalism citizen orientation and social accountability Shiraz University of Medical Sciences

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 857 تعداد دانلود : 838
Basically, the progressing society without the presence and existence of specialized work resources with strong tendencies towards ethics and professional principles in the work environment will not be able to achieve its lofty goals and experience development and growth in various economic, political and cultural sectors. Based on this, the current research aims to provide a model of professionalism in the system Iran administration was done. The current research is a qualitative research method. Research in terms of the result of the component It is developmental-applied research that the statistical population of this research is 25 elite people identified in the University of Medical Sciences They were from Shiraz, who were interviewed who had at least 10 years of experience and had a master's degree and a doctorate and the snowball sampling continued until the opinions of these experts reached the point of theoretical saturation and direction Conducting research after designing the general questions and formulating the interview process, conducting in-depth interviews with experts became. The data collected in this research were combined using thematic analysis technique. To review the validity of the research findings was presented to the participants and the text of the theory was studied by them and their points of view were applied at the end of this research, it was studied and reviewed by the professors, and some points were made to modify or change the final theory became. Reliability of data by showing the path of researchers' decisions and also placing all the raw data of the analysis done, the codes, categories, the process of studying the primary goals and questions were given to the academic professors and the desired corrections applied. In order to analyze the data, schematic analysis and data base theory were used. In the presented model, and social accountability as causal factors, organizational conditions as background factors, requirements and necessity environmental factors as intervening factors. In addition, with strategies such as creating open doors for dialogue Knowledge and convergence of actions with professionalism can lead to consequences such as social, financial and behavioral functional results Clients and employees found hands.
۸۸.

Presenting a model of the relationship between monetary policies, capital structure and banks' risk-taking(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: monetary policies Legal Reserve Rate Capital Structure Debt Risk-Taking

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 708 تعداد دانلود : 863
The main objective of this study is to investigate the relationship between monetary policies, capital structure and risk-taking of listed banks in Tehran Stock Exchange. In this study, to measure the monetary policies, the indicator of legal reserve rate have been used. The sample consists of 21 banks listed in Tehran Stock Exchange in the period from 2012 to 2018. In this study, the data were extracted from the Rahavard Novin 3 software and then classified by Excel software, and after calculating the variables, finally, through Eviews10 software, the multivariable regression model and panel data was used to test the hypotheses. The results showed that there is significant negative relationship between monetary policies and banks' risk-taking with in 95% confidence level. In addition, other findings indicated existence of a significant positive relationship between monetary policies and bank capital structure. However, the research results show that there is no significant relationship between bank capital structure and banks' risk-taking.
۸۹.

تحلیل تغییرات فضایی الگوهای دوام فصل بارش کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل تغییرات فضایی آماره الکساندرسون دوام فصل بارش ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 840 تعداد دانلود : 232
تغییرات آب و هوایی و از جمله تغییرات فضایی بارش، چالشی است که ابعاد مختلف زندگی امروزی جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به آب و هوای خشک و نیمه خشک کشور و اهمیت مانایی فراسنج بارش در مدیریت منابع آب و غذا در آن، بررسی تغییرات فضایی آن در پهنه کشور از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. از این رو در این پژوهش تغییرات فضایی دوام فصل بارش در دوره مرطوب (سپتامبر تا می) با استفاده از دو آماره «موران محلی» و «لکه های داغ گتیس اٌرد-جی» طی 5 دوره 5 ساله در سال های 1991 تا 2015 میلادی مد نظر قرار گرفت. پراکنش فضایی مثبت دوام فصل بارش، بر پایه نتایج آماره موران محلی، انطباق بسیار خوبی با نواحی پربارش کشور دارد. از سوی دیگر پیوستگی الگوی فضایی منفی حاصل از آماره لکه های داغ، در قیاس با نتایج آماره موران محلی بیشتر بوده و بر نواحی بسیار کم بارش جنوب شرقی و مرکزی منطبق است. همچنین نتایج آماره الکساندرسون نشان داد که سری زمانی 13 ایستگاه از 108 ایستگاه منتخب، دارای جهش یعنی تغییر ناگهانی در سری زمانی دوام فصل بارش،بوده اند. این جهش ها بیشتر در ایستگاه های جنوبی کشور و در سالهای بعد از 2000 میلادی آشکار شده است.
۹۰.

شناسایی و تحلیل اثرات مهاجرت های بازگشتی بر بازساخت سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهاجرت بازگشتی بازساخت سکونتگاه های روستایی شهرستان نیشابور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 905 تعداد دانلود : 768
مهاجرت بازگشتی واکنشی نسبت به ایجاد جذابیت در مناطق روستایی قلمداد می شود، این نوع مهاجرت می تواند اثرات متنوع و متعددی بر بازساخت نواحی روستایی داشته باشد. هدف مطالعه حاضر شناسایی و تحلیل اثرات مهاجرت های بازگشتی بر بازساخت سکونتگاه های روستایی شهرستان نیشابور است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه بوده است. در این مطالعه تعداد 37 روستا در شهرستان نیشابور که دارای مهاجران بازگشتی بودند، مورد بررسی قرار گرفت و 55 اثر مهاجران بازگشتی بر بازساخت نواحی روستایی شناسایی گردید که ضریب آلفای کرونباخ 0.942 بیانگر پایایی مطلوب ابزار تحقیق می باشد. شاخص ها ذیل سه بعد اجتماعی با 18 شاخص(α=0.925)، اقتصادی با 21 شاخص (α=0.891) و کالبدی- محیطی با 16 شاخص (α=0.852) بررسی شد. از آنجا که بر اساس آزمون تی تفاوت میانگین ابعاد سه گانه بجز در بعد اجتماعی معنی دار نشد، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. نتایج نشان داد که 55 اثر شناسایی شده مهاجرت بازگشتی را می توان ذیل 14 اثر اصلی با 78.79 درصد واریانس قرار داد. بر این اساس به ترتیب 1- افزایش انسجام و همبستگی بین اهالی با 25.21 درصد واریانس، 2- بهبود زیرساختهای خدماتی و رفاهی با 10.52، 3- رونق اقتصاد روستایی با 7، 4- فعال سازی ظرفیت ها با 5.4، 5- توسعه فعالیت های غیرکشاورزی با 5 درصد واریانس به ترتیب مهمترین تاثیرات مهاجرت بازگشتی در بازساخت سکونتگاه های روستایی هستند.
۹۱.

سنجش عملکرد نهاد دهیاری ها از نظر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان سربیشه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد دهیاری ها شاخص های اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی مناطق روستایی سربیشه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 227 تعداد دانلود : 488
مدیریت روستایی همواره دچار تغییر و تحولات مختلفی بوده است. امروز این رکن بر عهده نهاد دهیاری است. هدف از تشکیل این نهاد، وجود یک نیروی اجرایی قوی در راستای توسعه مناطق روستایی است. دهیاری به عنوان نهاد مجری برنامه ها و پروژه های روستا، نقش مهمی در کاهش نابرابرهای شهر و روستا و ارتقای وضعیت توسعه روستا دارد. تعیین میزان توفیق دهیاری در انجام وظایف، زمانی میسر است که عملکرد آن با دقت موردسنجش قرار گیرد. هدف این تحقیق سنجش عملکرد نهاد دهیاری ها از نظر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی-کالبدی در مناطق روستایی شهرستان سربیشه است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها به صورت میدانی از طریق ابزار پرسش نامه است. جامعه آماری تحقیق را سرپرستان خانوار (1931 خانوار) در 30 روستای دارای دهیاری تشکیل داده اند. حجم نمونه در سطح سرپرستان خانوار از طریق فرمول کوکران 320 نفر محاسبه شد. نتیجه آزمون تی تک نمونه ای نشان داد بهترین عملکرد دهیاری ها در سطح معناداری کمتر از 05/0 از نظر شاخص های اجتماعی با میانگین 78/3 است. همچنین میان روستاهای موردمطالعه در زمینه شاخص های اجتماعی با سطح معنی داری (008/0)، شاخص های اقتصادی با سطح معناداری برابر با (004/0) و شاخص های زیست محیطی-کالبدی با سطح معناداری (047/0) تفاوت معنی داری مشاهده شده است. از نظر عملکرد اجتماعی، روستای دهنه چاه با میانگین 43/4، از نظر عملکرد اقتصادی و زیست محیطی، روستای باغستان با میانگین 90/3 و 16/4 در رتبه اول قرار گرفته اند. بررسی آزمون تی زوجی با سطح معناداری کمتر از 05/0 و اختلاف میانگین برابر با (271/1-) به این نکته اشاره دارد که وضعیت شاخص های توسعه روستایی در بعد از ایجاد نهاد دهیاری مناسب تر شده است. واژگان کلیدی: عملکرد دهیاری ها، شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی-کالبدی، مناطق روستایی، سربیشه [1]. نویسنده مسوول. mr.anvari@iauzah.ac.ir #s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
۹۲.

The impact of a brand's country of origin and manufacturer on customers' perceptions of a country's institutional environment and their purchasing decisions taking into account the moderating role of beliefs arising from customer trust(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Country of brand origin country of manufacture customer perceptions purchase decisions

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 905 تعداد دانلود : 936
In today's competitive markets, brands are always trying to create a desirable image of their products and services to elicit more favorable tendencies in customers. Beyond the marketing efforts of brands, there is an important factor that can either strengthen or weaken these marketing efforts. This factor is related to the country of origin or manufacturer of a brand, which can have an impact on consumer behavior and perceptions of products and brands from that country. Therefore, the aim of this research is to investigate the effect of the country of origin and manufacturer on consumer perceptions of the institutional environment of countries and purchasing decisions, taking into account the moderating role of beliefs arising from customer trust. This research is an applied study and, in terms of data collection method, is descriptive-correlational. A library approach was used to extract studies, and a field approach was used to collect statistical data, with the data collection tool being a questionnaire. The study population consisted of customers who own and purchase iPhones from the Apple brand in districts 1, 2, and 3 of Tehran. Descriptive statistics and inferential analysis were used to analyze the data, and the software used to analyze the data was SPSS and smart PLS. The results indicate that the country of origin of a brand has an impact on perceptions of the legitimacy and regulatory environment of that country. Additionally, the results show that the country of manufacture of a brand also has an impact on perceptions of the normative environment and regulatory environment of that country. On the other hand, perceptions of the legitimacy of the country of manufacture of a brand have an impact on customer preferences for a brand and a willingness to pay a higher price for a brand. However, the impact of the country of origin on customer purchasing decisions with the moderating role of beliefs in brand benevolence, honesty, and capability has not been confirmed.
۹۳.

Investigating the Effect of Stock Tendency of Stock Collision to Fluctuation Limit and Price Fluctuation Threshold and Change the Basis of Fluctuation Limit in Creating Returns Fluctuations(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: stock tendency to deal with fluctuation limit market-related factors company-related factors

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 786 تعداد دانلود : 569
The purpose of this study is to identify the effect of stock tendency to deal with fluctuations and price fluctuation thresholds in creating fluctuations. The statistical population of the present study is the companies listed on the Tehran Stock Exchange that were present in the stock exchange during the years 2005 to 2018. In order to confirm and reject the research hypothesis, Eviews software has been used. In Tehran Stock Exchange, following severe stock price fluctuations, the stock price fluctuation mechanism is used to limit severe stock price fluctuations, and according to certain periods, the range of stock price fluctuations changes and over time the range of fluctuations increases. The basis of trial and error has been determined and in a short period of time there have been many changes in the procedures related to the application of stock price fluctuations, without really measuring the impact of these decisions in the market and investors' reaction to changes in price fluctuations. Findings showed that the number of times each share hits the price fluctuation Yield fluctuation has a significant effect.slow efficiency fluctuations have a significant effect; And in line with the concepts of hyper-reactive theory, it can be justified, that is, after the price reaches the range of fluctuation, the trend reverses and the basis of the fluctuation limit changes; It has changed the volatility of stock returns based on jump and price continuity.
۹۴.

Recognition and ranking the effective factors on audit quality via the TOPSIS technique(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Audit Quality multiple attribute TOPSIS technique stakeholders and interested groups

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 245 تعداد دانلود : 261
Audit quality is one of the most important issues in the field of auditing and the capital market. Defining a framework for determining the quality of audit is important so the present study seeks to rank and compare the factors affecting audit quality from the perspective of different groups using a multi-attribute TOPSIS technique. In this research, first, 15 influencing factors were selected as quality indicators using library studies, and then these indicators were analyzed using TOPSIS multi-attribute technique by distributing questionnaires among four groups including: researchers and faculty members, audit institutes, chartered accountants, members of the audit committee, and financial managers of the companies listed on the Tehran Stock Exchange and they were rated and compared. From the view point of the of researchers and faculty members, auditing institutes, auditing committee members and chief financial managers, the most important effective factors on the audit quality are professional level of the auditor in the industry expertise, number of employed chartered public accountants and quality control score, respectively. The results of index comparison test indicates that from the view point of the four studied groups, there is a sensible difference between 15 abovementioned indicators.
۹۵.

The Effect of Fiscal Policies on Labor Demand in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Labor Demand Fiscal policy Gross domestic product (GDP) Government Expenditures Taxes

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 896 تعداد دانلود : 819
The labor market is one of the main markets in the national economy and the equilibrium of the labor market is one of the main concerns of policymakers in every country. Theoretical foundations and empirical studies show that labor demand is the main factor in creating employment and equilibrium in the labor market. This article evaluates the effect of fiscal policy on labor demand in Iran from 1976-2018. During this period, the government has implemented employment-generating projects, tax and insurance exemptions via annual development programs and budgets, and encouraged investment in areas with high unemployment rates. we examined the effect of current government expenditures, government development expenditures, and taxes to study the effect of government fiscal policies on labor demand. In this article, we estimate the dynamic function of labor demand using the ARDL technique. According to the theoretical foundations and empirical studies in the specified function, labor demand is a function of intermittent values and independent variables of Gross Domestic Product (GDP), real wages, capital stock, current government expenditures, government development expenditures, tax revenues, and dummy variables of imposed war and the UN Security Council sanction. The results showed that fiscal policy has not had a positive effect on labor demand in the Iranian labor market in the short and long term.
۹۶.

Investigation And Evaluation Of Monetary Policy Transmission Channels In The Iranian Economy(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: DSGE Models Monetary Policy Transmission Variance Decomposition

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 847 تعداد دانلود : 575
Monetary policy plays an important role in managing the economy, but success in applying this policy requires that the monetary authority understands the process of monetary transmission in the economy. Thus, it is not possible to study the effects of monetary policy on the economy without studying the channels of monetary policy transmission. Therefore, in this paper, the effect of a monetary policy through different channels of monetary policy transmission on inflation and production in terms of time process and extent of effectiveness by using Iran's data over the period of (1960 to 2018) through the method of new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium have been investigated. The accuracy of the model was confirmed by analysing the impulse-response functions and calculating the method of moments of the second order. The results of the model show that the effects of monetary policy shock are transmitted through the nominal growth rate of money, the real exchange rate on inflation and production without oil. Also, this effects by increasing the interest rates on bank deposits through the monetary base lead to increase production without oil, and through the monetary base, the exchange rate and the price index of domestic goods reduce inflation.
۹۷.

Designing the Evaluation Model of Proportionalization Policies Administrative System Formations in Iranian National Oil Company(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Policy Evaluation Proportionality Administrative system formations Iranian National Oil Company

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 127 تعداد دانلود : 175
The purpose of this research is to design a model for evaluating the policies of proportionalization of administrative system formations in Iranian National Oil Company. In this regard, the research method was a combination of qualitative and quantitative methods and tools with an applied orientation along with survey strategy and inductive approach. The qualitative part of the research included a review of the records and background of the research and conducting library studies based on the content analysis and meta-composition methods and the Delphi technique, and in the quantitative part, several techniques and tools were used, including interpretive structural modeling and structural equations, factor analysis, pairwise comparison matrix, and questionnaire tools. By carrying out the qualitative stage and refining and screening and verifying the achievements in the quantitative stage, finally 89 indicators in the form of 11 dimensions and 35 components, under the four main concepts of "policy evaluation", "proportionalization", "administrative system formations" and "macro environment" were counted and classified. In the next step, by identifying the relationship and mutual effect of the identified factors, the evaluation model of the design policy and finally the validity and reliability of the model was put into the test and approved. The issue of the optimal size of the government and the public policies related to it has been discussed and debated among political and economic experts for about three decades in the documents of the government and the ruling space of the country with different expressions such as "downsizing", "privatization" and "rationalization". Following the studies conducted in this research, with the premise that on one hand, the correct and scientific evaluation of public policies has an undeniable role in the successful implementation of policies, and on the other hand, in our country, the issue of evaluating public policies has always been like a missing link in the space that governs this territory and better management of resources in Iranian National Oil Company.
۹۸.

سنجش میزان اثرگذاری عملکرد شورای شهر در بهبود فرآیند مدیریت و توسعه شهری از منظر شهروندان؛ مطالعه موردی: کلان شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عملکرد شورای شهر مدیریت شهری توسعه پایدار شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 535 تعداد دانلود : 557
شوراهای اسلامی به عنوان یکی از عناصر مهم سیستم مدیریت شهری به عنوان نهاد، سیاست گذار، تصمیم گیر و با اندکی تسامح قانون گذار در سطح محلی مطرح است که باید برای ایفای نقش خود از جامعیت عملکردی برخوردار باشد تا بتواند وظایف سیاست گذاری و نظارتی را نسبت به تمام امور در حیطه قلمرو شهر و سازمان های ذی ربط در مقیاس محلی به انجام رساند. لذا، هدف از تحقیق حاضر سنجش میزان اثرگذاری عملکرد شورای شهر در بهبود فرآیند مدیریت و توسعه پایدار شهری در کلان شهر تبریز می باشد و از نظر هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی – تحلیلی و جهت جمع آوری اطلاعات از مطالعات اسنادی و پیمایش میدانی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، کلیه شهروندان و ساکنان بالای 18 سال کلان شهر تبریز می باشد. این شهر مطابق سرشماری سال 1395 دارای ۱۵۵۸۶۹۳ نفر جمعیت و 497898 خانوار بوده است. جهت تعیین تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که 327 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نحوه نمونه برداری نیز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به تفکیک مناطق دهگانه انجام گرفت. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از آزمون های تی تک نمونه ای، کروسکال والیس، تحلیل واریانس، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین شاخص نحوه عملکرد شوراهای اسلامی 76/2 و آمار تی آن 59/6- است که وضعیت نامطلوب عملکرد شورای شهر را نشان می دهد و عملکرد شورای اسلامی این شهر در منطقه 9 (با میانگین 80/248)، منطقه 8 (با میانگین 38/239) و منطقه 2 (با میانگین 33/204) نسبت با سایر مناطق مطلوب ارزیابی شده است. همین طور، میانگین همه شاخص های توانمندسازی شوراهای اسلامی شهر در زمینه توانمندی شوراهای اسلامی کمتر از مطلوبیت عددی 3 بوده و آماره آن ها به صورت منفی برآورد شده است. در نهایت، عملکرد شوراهای اسلامی در بعد اقتصادی (اشتغال، درآمد و سرمایه گذاری) با اثر کلی 608/0 بیشترین تأثیر و در بعد کالبدی با اثر کلی 210/0 کمترین تأثیر را در تحقق توسعه پایدار داشته است. واژگان کلیدی: عملکرد شورای شهر، مدیریت شهری، توسعه پایدار شهری، کلان شهر تبریز.
۹۹.

الگوها و فنون برنامه ریزی شهری پایدار در بافت های تاریخی مطالعه موردی(محله بلاغی قزوین)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بافت تاریخی بازآفرینی شهری پایداری محله بلاغی قزوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 136 تعداد دانلود : 430
بافت های تاریخی نه تنها به واسطه وجود بناها و فضاهای ارزشمند تاریخی، بلکه از آن جا که روایت واقع از زندگی و فعالیت انسان هایی است که در طول دوران بلندی در آن زیسته می کرده اند، واجد منابع غنی فرهنگی و اجتماعی هستند و اهمیت بسزایی دارند. امروزه با توجه به توسعه شهری و محاصره تکنولوژی بافت های تاریخی، موضوع مرمت بافت های فرهنگی و تاریخی و انجام پروژه های طراحی شهری در آن ها با چالش دوگانه رویکرد مداخله و نگرش حفاظتی مواجه شده است. طبق این دو رویکرد ساخت و سازهای جدید و معماری معاصر از هویت کافی جهت درج در بافت های با ارزش شهری برخوردار نیست و فرایند فرسودگی با سرعت بیشتری در بافت های تاریخی نمود یافته است. لزوم توجه به بازآفرینی و حفاظت از بافت های تاریخی با رویکردی همه جانبه و با درنظرگرفتن ابعاد کالبدی، حقوقی، محیطی، اقتصادی و اجتماعی از اهداف پژوهش حاضر است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته و برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، از بررسی های اسنادی و مطالعات میدانی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که محله دچار فرسودگی گردیده و برای ایجاد تصویر مجدد از هسته ی تاریخی شهر قزوین رهیافت تجدید حیات شهری و راهبردهای بازآفرینی شهری و راهبردی در راستای اصول توسعه ی پایدار امری ضروری می باشد و ساماندهی محله بلاغی قزوین موجب دستیابی به اهداف می گردد.
۱۰۰.

نقش مدیریت یکپارچه در تحقق حمل و نقل هوشمند(مطالعه موردی: شهر زاهدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت یکپارچه حمل ونقل هوشمند شهری زاهدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 210 تعداد دانلود : 701
با توسعه شهرها و افزایش جمعیت، چالش های بسیاری ایجادشده که از مهم ترین آن ها، حمل ونقل شهری است. عدم توانایی مدیریت شهری سنتی در حل این چالش، منجر به مطرح شدن رویکردهای مختلفی از جمله حمل ونقل هوشمند شد. اتخاذ و اجرای چنین رویکردی در کلان شهرها، نیازمند تغییر رویکرد مدیریتی است که مدیریت یکپارچه شهری به عنوان مهم ترین آن ها شناخته می شود. هدف این تحقیق، بررسی وضعیت مدیریت یکپارچه شهری و سپس تأثیر آن در تحقق حمل ونقل هوشمند در شهر زاهدان است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها به صورت میدانی از طریق ابزار پرسش نامه است. روایی ابزار مشخص و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ بیشتر از 70/0 تأیید شد. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان شهری در شهر زاهدان تشکیل داده اند. حجم نمونه برابر با 100 نفر تعیین شد. نتیجه آزمون نشان می دهد که متغیرهای مدیریت یکپارچه شهری در سطح کمتر از 05/0 معنادار هستند. از نظر جامعه آماری، 7 متغیر حکمروایی خوب، همپایایی، وحدت فرماندهی شهری، بسترسازی، تعامل، ساختار تشکیلاتی و دیدگاه سیستمی، وضعیت مناسبی نداشته و این شرایط سبب شده که شاخص مدیریت یکپارچه شهری در شهر زاهدان شرایط مطلوبی نداشته باشد. همچنین بررسی معناداری آزمون نشان می دهد که 5 متغیر حمل ونقل هوشمند یعنی نظارت هوشمند، پرداخت هوشمند، ثبت تخلف هوشمند، اطلاع رسانی هوشمند و مدیریت مکانیزه ناوگان در سطح کمتر از 05/0 معنادار هستند. جهت معناداری، نشانگر وضعیت نامناسب شاخص حمل ونقل هوشمند در شهر زاهدان است. تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای مدیریت یکپارچه شهری می توانند بیش از 68 درصد در تحقق حمل ونقل هوشمند تأثیرگذار باشند و 32 درصد به عوامل دیگر وابسته هستند. متغیر حکمروایی خوب با 12 درصد و سپس دیدگاه سیستمی با 11 درصد، بیشترین تأثیر را در این زمینه دارد. واژگان کلیدی: مدیریت یکپارچه، حمل ونقل هوشمند شهری، زاهدان.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان