مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی سال دوم بهار 1400 شماره 1

مقالات

۱.

اولویت بندی دلایل خروج کارآفرین از کسب وکار در مراحل رشد شرکت

تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۸۴
هدف: در خروج کارآفرین به عنوان یک تصمیم مهم در طول فرآیند کارآفرینی است. خروج بخشی از فرآیند کارآفرینی است و تأثیر زیادی بر اکوسیستم کسب وکار و اقتصاد می گذارد. بررسی فرآیند کارآفرینی بدون بررسی پدیده خروج ناقص است. در این پژوهش قصد داریم با تحلیل خروج کارآفرینی در طول مراحل شش گانه چرخه رشد کسب وکار به شناخت دقیق تری از این پدیده دست یابیم. اولویت بندی دلایل خروج بین کارآفرین تجاری و اجتماعی به شناخت دقیق تر از این حوزه کمک می کند. در این تحقیق برای رتبه بندی دلایل خروج از روش اندازه های تکراری استفاده نمودیم.روش شناسی پژوهش: جامعه آماری تحقیق عبارت است از خبرگان و کارآفرینان که به روش گلوله برفی و نمونه گیری در دسترس به صورت آگاهانه انجام شد.یافته ها: پس از بررسی نظرات خبرگان و کارآفرینان مشخص شد که اهمیت دلایل خروج ازنظر هر دو نوع کارآفرین تجاری و اجتماعی در طول مراحل مختلف رشد کسب وکار تغییر می کند. از سوی دیگر دلایل خروج ازنظر شخص کارآفرین و ازنظر شرکت الزاماً از یکدیگر تبعیت نمی کنند به نحوی که اهمیت دلایل خروج از منظر شخص کارآفرین تجاری و اجتماعی متفاوت است، ولی از منظر شرکت تجاری و اجتماعی مشابه می باشد. این نتایج نشان دهنده این است که دلایل خروج در مراحل مختلف متفاوت بوده و نمی توان فهرستی از دلایل خروج برای همه کسب وکارها بدون توجه به مرحله رشد آن ها ارائه داد.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با استفاده از روش سنجش اندازه های تکراری به دنبال رتبه بندی دلایل خروج کارآفرینان ایرانی (در سطح تجاری و اجتماعی) در طول مراحل مختلف رشد کسب وکار پرداخته است.
۲.

رویکردی جدید به مسئله اقتصادی دامپینگ مبتنی بر نظریه بازی ها با پارامترهای خاکستری

تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۸۰
هدف: دامپینگ یا همان بازارشکنی به عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد می باشد و زمانی رخ می دهد که صادرکننده خارجی کالایی را باقیمتی پایین تر از قیمت فروش همان کالا یا کالای مشابه در بازار داخلی خود، در بازار کشور دیگر به فروش برساند. برای بررسی مسئله دامپینگ رویکردهای فراوانی به کار گرفته می شود که یکی از این رویکردها نظریه بازی هاست که در این مقاله به کاررفته است. روش شناسی پژوهش: نظریه بازی یکی از پدیده های پیشرفته علمی است که چارچوب های مستحکمی برای رفتارهای استراتژیک فراهم آورده است. ازآنجاکه برای رفع مشکلات و مسائل تجاری نیاز به داده های فراوانی بوده و با توجه به این که داده ها در دنیای واقعی معمولاً شامل عدم قطعیت هستند؛ بنابراین به کارگیری روش های قطعی در محیط نادقیق واقعی برای تصمیم سازی بهینه مناسب نخواهد بود. ازاین رو، این مقاله بر آن است تا بررسی مسائل دامپینگ و ضد دامپینگ در روابط تجاری کشورها به کمک نظریه بازی ها در محیط عدم قطعیت خاکستری بپردازد. یافته ها: دامپینگ به عنوان یکی از نمونه های رقابت ناسالم و نامشروع در عرصه تجاری کشورها خسارتی را به بخش های تولیدی کشورهای درحال توسعه وارد می کند. ازآنجایی که رقابت سالم در بازار یک کالا باعث مطلوبیت و کاهش قیمت آن کالا می گردد، شکل گیری رقابت سالم نیازمند وجود خط مشی و سیاست مناسب می باشد تا بنگاه های تجاری توانایی بقا در بازار رقابتی را داشته باشند یا در بازارهای مذکور تقویت گردند. اصالت/ارزش افزوده علمی: نظریه بازی ها یکی از زمینه های کاربردی است که در حوزه تصمیم گیری و اقتصادی رشد کرده و نظر محققان زیادی را به خود جلب کرده است، بهره بردن از این تئوری می تواند به دانش حاضر در خصوص کاربرد بیشتر این تئوری در شرایط اقتصادی کشور یاری رسان باشد.
۳.

شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین با روش دیماتل مبتنی بر تحلیل شبکه: مطالعه موردی مخابرات استان مازندران

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۲
هدف: هدف از این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین با روش دیماتل مبتنی بر تحلیل شبکه در مخابرات استان مازندران بوده است. روش شناسی پژوهش: برای این منظور، ضمن مطالعه عمیق ادبیات این حوزه و استخراج عوامل حیاتی موفقیت زنجیره تأمین (شامل چهار بعد ایمنی، هزینه ای، سازمانی و تعمیر و نگهداری و همچنین معیارهای هرکدام از آن ها)، از 15 نفر از خبرگان، شامل مدیران و کارشناسان مخابرات استان مازندران، خواسته شد تا این عوامل را در حوزه موفقیت زنجیره تأمین مخابرات استان مازندران اولویت بندی نمایند. یافته ها: نتایج حاکی از این است که بعد تعمیر و نگهداری دارای بیشترین وزن بوده و به عنوان حیاتی ترین مؤلفه موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین مخابرات استان مازندران می باشد. نتایج حاصله می تواند راهگشای سیاست گذاری های مناسب در حوزه مخابرات ایران باشد. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج پژوهش نشان داد که با شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین شرکت ها می توانند مزیت رقابتی زیادی را به دست بیاورند.
۴.

انعطاف پذیری سازمانی و عملکرد مالی: موردمطالعه شعب تأمین اجتماعی شهر تهران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۰
هدف: انعطاف پذیری سازمانی به ضرورت انکارناپذیر در محیط نامطمئن و پویای امروزی تبدیل شده است به طوری که به سازمان قابلیت واکنش مناسب در برابر تغییرات محیطی را می دهد و حتی می توانند بر عملکرد سازمان علی الخصوص، عملکرد مالی تأثیرگذارند. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر در آن دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد که اطلاعات آن به شیوه پیمایشی جمع آوری گردیده است و چون به بررسی رابطه انعطاف پذیری سازمانی و عملکرد مالی می پردازد از نوع همبستگی می باشد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که انعطاف پذیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد مالی دارد. به عبارتی دیگر انعطاف پذیری برنامه ریزی شده و انطباقی با عملکرد مالی رابطه معناداری دارد و ضریب مسیر انعطاف پذیری انطباقی بیشتر از انعطاف پذیری برنامه ریزی شده بیشتر بوده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورداستفاده ی مدیران، کارشناسان و پژوهشگران قرار گیرد.
۵.

واکنش بازار سرمایه نسبت به تحلیل راهبردی در مدیریت سازمان (مورد مطالعه: شرکت های کاربر و سرمایه بر)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی واکنش بازار نسبت به انتخاب راهبردهای سازمانی می باشد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1398 می باشد و موردمطالعه شرکت های سرمایه بر و شرکت های کاربر می باشد. همچنین حجم نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک بالغ بر 147 شرکت می باشد. ولی با توجه به هدف پژوهش که بررسی تأثیر راهبردهای کسب وکار بر واکنش بازار نسبت به اعلان سود در شرکت های سرمایه بر نسبت به شرکت های کاربر می باشد، لذا با کاربست معیارهایی حجم نمونه به دو گروه شرکت های سرمایه بر و کاربر (111 شرکت سرمایه بر و 36 شرکت کاربر و درمجموع 1617 شرکت-سال) تفکیک شد. روش پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه با رویکرد داده های تلفیقی پس از اجرای پیش شرط مقایسه دو نمونه مستقل، انجام شد. یافته ها: شواهد پژوهش نشان داد که با اتخاذ راهبردهای رهبری هزینه در شرکت های سرمایه بر نسبت به شرکت های کاربر، اعلان سود کاهش می یابد و با اتخاذ راهبردهای متمایز در شرکت های سرمایه بر نسبت به شرکت های کاربر، اعلان سود افزایش می یابد. اصالت/ارزش افزوده علمی: بهترین راهبرد کسب وکار برای شرکت های کاربر، راهبرد رهبری هزینه و شرکت های سرمایه بر، راهبرد متمایزسازی محصولات و تولیدات است. اتخاذ بهنگام این دو راهبرد در صنایع تولیدی، از فرسایش سرمایه جلوگیری و منجر به اعلان سود خواهد شد.
۶.

فعالیت های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی در بین مهندسین و تکنسین های فنی شرکت برق

تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۱
هدف: از موضوعات راهبردی شرکت برق منطقه ای گیلان، موضوع برنامه ریزی و تدارک شیوه های مناسب ارتباطی برای جلب مشارکت تمامی کارکنان در جهت بهبود مستمر، افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت ها، ایجاد ارزش افزوده، محیط فعال و بانشاط، حفظ و نگهداری مطلوب سرمایه های فکری و ایجاد تغییر از طریق نهادینه کردن یادگیری به قصد خلق نوآوری و بالندگی سازمانی است. هدف اصلی این تحقیق مطالعه رابطه فعالیت های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی است. روش شناسی پژوهش: روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بوده و روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه است. در تحقیق حاضر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 79 پرسش نامه کامل دریافت شد و درنهایت به آزمون فرضیه های تحقیق از طریق آزمون همبستگی پیرسون پرداخته شد. یافته ها: نتایج حاکی از ارتباط مثبت بین کارکردهای منابع انسانی (جبران خدمات، آموزش و توسعه کارکنان و حمایت مدیریت عالی سازمان) با تعهد سازمانی کارکنان بود. اصالت/ارزش افزوده علمی: تحقیق حاضر در راستای همین موضوع به بررسی رابطه کارکردهای منابع انسانی (جبران خدمات، آموزش و توسعه کارکنان و حمایت مدیریت عالی سازمان) با تعهد سازمانی مهندسین و تکنسین های شرکت برق می پردازد.
۷.

بررسی اثر عوامل موثر بر خرید واقعی با نقش میانجی قصدخرید و نقش تعدیلگری نوع محصول ایرانی

تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر خرید واقعی یا نهایی کالای ایرانی با ارزیابی اثر میانجی گری قصد خرید و نقش تعدیل گری نوع محصول ایرانی می باشد. روش شناسی پژوهش: این تحقیق از بعد هدف کاربردی بوده و از لحاظ رویکرد تحقیق کمی و دارای استراتژی توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان و مصرف کنندگان پوشاک ایرانی و لوازم خانگی ایرانی در استان آذربایجان شرقی شهر تبریز می باشد که از بین آن ها تعداد 377 نفر به عنوان نمونه توسط نرم افزار G-Power محاسبه و انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد و برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار Smart Pls استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که متغیرهای دانش محصول، کیفیت ادراک شده و ارزش ادراک شده اثر مثبت و معناداری بر قصد خرید کالای ایرانی دارند، همچنین متغیرهای دانش محصول و ارزش ادراک شده اثر مثبت و معناداری خرید واقعی کالای ایرانی دارند. برخلاف نتایج تحقیقات انجام یافته متغیر کیفیت ادراک شده بر خرید واقعی اثر مثبت و معناداری ندارد. نقش میانجی متغیر قصد خرید برای روابط دانش محصول و ارزش ادراک شده با خرید واقعی مورد تائید قرار گرفت. متغیر نوع محصول صرفاً رابطه علی بین دانش محصول و خرید واقعی را تعدیل می کند. این بخش یافته های اصلی مطالعه (معمولاً با ذکر معنی داری آماری) بیان می شوند. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این تحقیق، اطلاعات کاملاً صحیح، درست و شفافی در خصوص نگرش مصرف کنندگان نسبت به کالای ایرانی ارائه می دهد. این نتایج می تواند برای تولیدکنندگان نقشه راهی در جهت تقویت و بهبود سهم بازار کالای ایرانی از طریق افزایش کیفیت و ارائه دانش در خصوص عملکرد کالای ایرانی و اعتماد افزایی باشد.