مهسا نظری

مهسا نظری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

نقش واسطه ای دشواری های تنظیم هیجان در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با گرایش به رفتارهای پرخطر و اعتیاد به اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۲۹۰
این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای دشواری های تنظیم هیجان در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با گرایش به رفتارهای پرخطر و اعتیاد به اینترنت انجام شد. جامعه ی آماری شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در سال تحصیلی 98-1397 بود. از میان آن ها 220 نفر به صورت در دسترس وارد پژوهش شدند و پرسش نامه ی الگوهای ارتباطی خانواده، دشواری های تنظیم هیجان، خطرپذیری جوانان و اعتیاد به اینترنت را تکمیل کردند . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها حاکی از این بود که دشواری های تنظیم هیجان در رابطه بین جهت گیری همنوایی الگوهای ارتباطی خانواده با گرایش به رفتارهای پرخطر و اعتیاد به اینترنت نقش واسطه ای کامل ایفا می کند ؛ اما در رابطه بین جهت گیری گفت و شنود الگوهای ارتباطی خانواده با گرایش به رفتارهای پرخطر و اعتیاد به اینترنت نقش واسطه ای ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که جهت گیری همنوایی از طریق دشواری های تنظیم هیجان در ایجاد گرایش به رفتارهای پرخطر و اعتیاد به اینترنت موثر است.
۲.

تاثیر فعالیت های خلق ارزش در جوامع برند، بر خرید مجدد مشتریان و وفاداری به برند در رسانه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۶
ادبیات سنتی ارتباطات برند، به الگوی ارتباطی بین شرکت و مصرف کنندگان توجه می کند، در حالی که «جامعه برند»، الگویی جدید از ارتباطات مصرف کنندگان باهم تلقی می شود. با گسترش رسانه های جمعی و بازاریابی مدرن، دسترسی گسترده و در حال رشد به جوامع مجازی شرکت ها افزایش یافته و مشتریانی که طرفدار این جوامع می شوند، تمایل به وفادار بودن و تعهد و قصد خرید مجدد دارند و بیش تر در معرض اطلاعات مربوط به برند هستند. پژوهش حاضر، با هدف   بررسی تاثیر  فعالیت های خلق ارزش در رسانه های اجتماعی، بر خرید مجدد مشتریان از طریق وفاداری به برند انجام شده است. روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-پیمایشی است. بدین منظور، اعضای جامعه مجازی برند نوین چرم در صفحه اینستاگرام، به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیده و داده های پژوهش، از 381 نفر از اعضای جامعه جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از  پرسشنامه جمع آوری گردید و  مدل پیشنهادی پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری، مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و Amos استفاده شد. یافته های مطالعه حاکی از این است که فعالیت های خلق ارزش در جوامع برند، پیوندهای مصرف کننده-برند-مصرف کننده را تقویت می کند و سطح تعهد جامعه را افزایش می دهد؛ و سرانجام، وفاداری مصرف کننده نیز بالا می رود.
۳.

بررسی اثرات ارزشهای سنتی و ارزش های اسلامی بر رضایت و وفاداری گردشگران خارجی شهر قم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت قم وفاداری ارزش های اسلامی ارزش های سنتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی امور مسافرت و صدور بلیط
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۵۶
گردشگری مذهبی، از گذشته های دور تا کنون به عنوان یکی از پر رونق ترین اشکال گردشگری در جهان به شمار می آید. گردشگری اسلامی در اصل، تعبیر گردشگری جدیدی از زیارت است که گردشگری مذهبی و تفریحی را با یکدیگر ادغام می کند. برای دست یابی به راهکارهای توسعه گردشگری، بررسی دو عامل رضایت و وفاداری گردشگران در هر مقصد گردشگری دارای اهمیت است. رضایت گردشگر از آن جهت که در نتیجه آن گردشگران بیشتری وارد کشور می شوند و درآمد خارجی بیشتری برای کشور حاصل می گردد، برای صنعت گردشگری ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ارزش های سنتی و ارزش های اسلامی بر رضایت و وفاداری گردشگران مسلمان است. در این پژوهش تعداد 387 نفر از گردشگران مسلمان به روش در دسترس انتخاب شدند. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار Amos22 استفاده گردید. یافته ها حاکی از تاثیر ارزش کیفیت، ارزش اجتماعی، ویژگی های فیزیکی اسلامی و ویژگی های غیر فیزیکی اسلامی بر رضایت گردشگران و تاثیر رضایت بر وفاداری گردشگران مسلمان می باشد. در بخش پایانی نیز پیشنهادهای کاربردی، محدودیت ها و پیشنهاد به پژوهشگران آتی ارائه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان