شلاله معراجی اسکویی

شلاله معراجی اسکویی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

A Mixed Methods Approach to Social Control of Cybercultural Transgressions: An Iranian Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Cybercultural Transgressions Cyber Social Control mixed methods Instagram

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۰
Cyber transgressions (non-normative behaviors, attitudes and conditions) are growing, hence we employed a three-study exploratory sequential mixed method designed to make a taxonomy of Instagram cybercultural transgressions, and cyber social control means; to examine the effects of low self-control, depression, negative interpersonal relationships, computer/ Internet self-efficacy, netiquette, and normative beliefs, and also sociodemographic factors, and media use habits on cybercultural transgressions; and to explore the effectiveness of jurisdiction, non-anonymity, filtering, and forced user migration to domestic social media platforms as cyber social control means. The quantitative findings from 989 participants showed that nondepressed, older, married, middle-income, university educated, non-student users (especially women) with high self-control, more positive interpersonal relationships, moderate levels of computer/ Internet self-efficacy, normative beliefs, and with more years of Internet use experience, and less daily Internet use, who are knowledgeable about netiquette, are parents, have a job (also retired individuals and housewives), do not use VPNs, psychotropic medications, and alcoholic beverages and/ or recreational drugs, do not have previous experience of online victimization, do not associate with online transgressors, and do not feel being in minority, are less likely than others to commit online transgressive behaviors, or consume transgressive content. The importance of jurisdiction and non-anonymity as social control means, and the failure of filtering and forced user migration to Iranian social media platforms are discussed. These findings can be useful in devising new non-coercive policies and initiatives to socially control cybercultural transgressions.
۲.

A Perceived Causal Relations Model for Social Control of Academic Transgressions Among Faculty Members(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۷
Introduction: Academic transgression (AT), as any behavior, belief, or condition that violates a social and academic norm, is a serious problem threatening academic integrity, especially when committed by faculty members, who are supposed to be educational role models. Societies employ social control means to respond to, prevent or reduce transgressive acts, to maintain social order and morality. The current study aimed to examine the perceived effects of self-control, job satisfaction, and life satisfaction, as social control means, on five types of interpersonal, educational, research, organizational, and sexual ATs among faculty members, and also to measure perceived prevalence of these transgressions in Iranian higher education. Material & Methods: A modified version of “perceived causal relations” methodology was adopted to study the perceived relations between reciprocal pairs of the variables. Network analysis was employed to analyze the data gathered from faculty members via an online questionnaire. Results: The results demonstrated that faculty member participants perceived high effects of their self-control, job satisfaction, and life satisfaction on decreasing ATs, particularly interpersonal, organizational, and educational ATs. Conclusion: As faculty member participants perceived high prevalence of all types of ATs in Iranian academia, there is an urge to consider new policies to employ effective social control means suggested in this research, especially self-control, to reduce, and even restrain the perpetration of these transgressions. We also suggest perceived causal relations as a useful and strong methodology to conduct research on sensitive topics, especially, transgression and crime
۳.

حریم شکنی های فرهنگی سایبری و ابزار کنترل اجتماعی ادراک شده در میان کاربران ایرانی اینستاگرام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حریم شکنی های فرهنگی سایبری کنترل اجتماعی سایبری کاربران ایرانی اینستاگرام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
حریم شکنی ها (رفتارهای غیرهنجارمند اجتماعی) و سوء رفتارها، راه های جدیدی برای ظهور خود در رسانه های اجتماعی آنلاین یافته اند. ازاین روی، کنترل اجتماعی این نوع رفتارها برای تضمین آرامش و امنیت کاربران و جلوگیری از تسری این حریم شکنی ها به جامعه واقعی حائز اهمیت است. پژوهش حاضر، با هدف کاوش در حریم شکنی های ادراک شده کاربران ایرانی اینستاگرام و ابزار کنترل اجتماعی مؤثر ادراک شده توسط آنان، انجام شده است. در این راستا، تحلیل محتوای کیفی بر روی داده های گردآوری شده از 58 مصاحبه آنلاین انجام شده توسط پرسشنامه دارای سؤالات باز و بسته پاسخ، صورت پذیرفت. نتایج، وقاحت نگاری، اطلاعات حریم شکن، تخلیه هیجانی، محتوای بازار-محور، رفتارهای مخاطره آمیز و رفتارهای مجرمانه را به عنوان حریم شکنی های ادراک شده کاربران نشان داد. پنج ابزار فردی ادراک شده (ویژگی های شخصیتی؛ جایگاه اجتماعی؛ نگرش های فردی؛ عادات استفاده رسانه ای؛ نادیده گرفتن/ بی کنشی) و نیز شش ابزار اجتماعی ادراک شده کنترل اجتماعی حریم شکنی های فرهنگی سایبری (ساختار خانواده؛ گروه های اجتماعی؛ ابزار تکنولوژیک؛ عوامل قانونی؛ آگاهی افزایی؛ و نگرش های اجتماعی) شناسایی شدند. از نتایج می توان استنباط نمود که فیلترینگ و رسانه های اجتماعی داخلی، ابزار کنترل اجتماعی مؤثری نیستند. از نتایج پژوهش حاضر می توان برای توسعه سیاست ها و اقدامات کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی برای کاهش حریم شکنی های رسانه های اجتماعی بهره برد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان