مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی سال سوم بهار 1401 شماره 1

مقالات

۱.

ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین نظام دارویی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تحلیل سلسله مراتبی فازی

تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۲۵
هدف : سیستم های مدیریت محیط زیست و مدیریت زنجیره تأمین مکمل یکدیگرند و اجرای آن، نه تنها باعث بهبود زیست محیطی در داخل کشور می شود بلکه می تواند باعث افزایش پایداری و بهبود عملکرد زیست محیطی شبکه تأمین جهانی شود. پژوهش حاضر به ارزیابی مدیریت زنجیره تامین در نظام دارویی بیمارستان های دولتی منتخب استان مازندران می پردازد. روش شناسی پژوهش : به منظور ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تامین در نظام دارویی، پرسشنامه طراحى و توسط متخصصان تکمیل گردید. پس از گردآوری اطلاعات به تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی پرداخته شد. به این منظور با مطالعه پیشینه پژوهش به شناسایى عوامل و مدل های مختلف پرداخته شد و مدل مفهومى پژوهش با نظر خبرگان مشتمل بر چهار دسته معیار اصلی و 16 زیرمعیار ارائه گردید. عوامل نهایی عبارتند از: عوامل مدیریتی و کارکنان، عوامل اقتصادی، عوامل سازمانى و عوامل فرهنگی. یافته ها : نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی با وزنی معادل 0.266دارای بیشترین اهمیت از نظر متخصصان و حائز رتبه اول است و پس از آن به ترتیب، عوامل مدیریتی و کارکنان، عوامل سازمانى و عوامل فرهنگی قرار دارند. همچنین در بین زیرمعیارها، عوامل اتخاذ استراتژی تجاری متناسب با اهداف زیست محیطی با وزن 0.0936رتبه اول، طراحی یک طرح کسب و کار رقابتی برای قیمت و کیفیت بهینه با وزن 0.0878رتبه دوم و الگوبرداری از سیاست های تجاری کشورهای پیشرو با وزن 0.0846رتبه سوم را کسب کرده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به اهمیت معیارهای مرتبط به عوامل در اجرای مدیریت زنجیره تأمین، این مقاله با بررسی عواملی به مدیران کمک می کنند تا الگوی مناسبی جهت برنامه ریزی های آینده شان در خصوص سرمایه گذاری پیدا نمایند.
۲.

گونه شناسی شخصی سازی در سیستم های توصیه کننده

تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۲۳
هدف: توسعه و پیشرفت علم و فن آوری، روزانه موجب ایجاد حجم زیادی از داده های ساخت یافته، نیمه ساختاریافته و بدون ساختار با سرعتی بسیار سریع از منابع مختلف گردیده که منجر به اشتراک گذاشتن الگوهای مشترک بسیاری شده به نحوی که می توان با استفاده از سیستم های توصیه کننده که بر اساس نیازهای کاربران طراحی شده با فیلتر و تجزیه وتحلیل این داده هایشان، توصیه هایی مربوط به محصول، کالا یا خدمات مورد علاقه آن ها ارائه داد. یکی از مسائل مهم در سیستم های توصیه کننده ارائه توصیه های شخصی سازی شده متناسب با روحیات کاربران است. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش با رویکرد نگاشت دانش با استفاده از کتابخانه bibliometrix در نرم افزار R به مرور کلیه پژوهش های انجام شده در خصوص کاربرد سیستم های توصیه کننده در شخصی سازی پرداخته می شود. یافته ها : در این پژوهش با استفاده از روش نگاشت دانش ضمن تعریف سیستم های توصیه کننده و انواع آن، به معرفی نمای کلی از حیطه شخصی سازی پرداخته و انواع مختلف شخصی سازی ارائه می شود. همچنین در مورد روند شخصی سازی بحث نموده و در خصوص سیستم های توصیه کننده به عنوان بخش جدایی ناپذیر از این فرایند نیز توضیحاتی مطرح شده است. در ادامه چالش هایی که برای پیاده سازی سیستم های توصیه کننده وجود دارد ارائه شده است و نهایتاً حوزه هایی که بحث شخصی سازی سیستم های توصیه کننده می تواند در آن مطرح شود، ارائه می شود. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این پژوهش با مروری جامع بر کلیه پژوهش های این حوزه می تواند به عنوان جعبه ابزاری در جهت کاربرد سیستم های توصیه کننده در شخصی سازی محققان را در ایده پردازی و انتخاب روش مناسب در طبقه بندی و تحلیل داده ها یاری دهد.
۳.

مقایسه تأثیر هزینه های بهداشت عمومی و خصوصی بر وضعیت سلامت کشورهای عضو گروه D-8

تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۱
هدف: هدف از این تحقیق، مقایسه تأثیر هزینه های بهداشت عمومی و خصوصی بر وضعیت سلامت کشورهای عضو گروه D-8 طی دوره 2020-1995 است. در این تحقیق از روش داده های تابلویی ( Panel Data ) استفاده شد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق شامل کشورهای عضو گروه D-8 است. اطلاعات سری زمانی در مورد این کشورها از منابع معتبر بین المللی، ازجمله بانک جهانی جمع آوری شده است که با استفاده از نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. متغیرهای استفاده شده در این تحقیق شامل: وضعیت سلامت (میزان مرگ ومیر نوزادان)، سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، مخارج بهداشت عمومی، مخارج بهداشت خصوصی و نرخ شهرنشینی می باشند. یافته ها : نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و معنی دار هزینه های بهداشت عمومی و خصوصی بر میزان مرگ ومیر نوزادان می باشد اما اثرگذاری هزینه های عمومی بیشتر از بخش خصوصی بوده است. به عبارتی تخصیص بودجه دولت به بخش بهداشت و درمان اثرگذاری بیشتری نسبت به بخش خصوصی در کاهش مرگ ومیر نوزادان دارد. بر این اساس می توان بیان کرد که افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی عمومی می تواند پیشرفت قابل توجهی را در جهت بهبود سلامت و سرعت بخشیدن به اهداف توسعه ای مربوط به کاهش مرگ ومیر نوزادان در این کشورها به ارمغان آورد. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج نشان داد که استفاده از هزینه های بهداشتی عمومی در این گروه از کشورها با توجه به اینکه اثر بیشتری نسبت به سایرمتغیرهای مدل در جهت کاهش میزان مرگ ومیر نوزادان به دنبال دارد می تواند به عنوان عاملی حیاتی در بهبود وضعیت سلامت و حتی توزیع منابع تلقی گردد.
۴.

به کارگیری الگوریتم های کارا برای کاهش اختلاف مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه در یک مسئله مکان یابی- مسیریابی با در نظرگرفتن زمان سفر و سرویس دهی

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۱۷
هدف: ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی که هدف اصلی آن کاهش هزینه های سیستم از طریق مکان یابی مناسب انبارهای مورد نیاز و همچنین مسیریابی وسایل نقلیه به منظور حمل کالاهای تولیدی به این انبارها با درنظر گرفتن زمان سفر است. روش شناسی پژوهش: با توجه به ماهیت مسئله مکان یابی – مسیریابی میزان سوخت مصرفی و استهلاک وسایل حمل و نقل رابطه مستقیمی با میزان مسافت طی شده توسط آن ها دارد. مدل ارائه شده در این مقاله در صدد کمینه کردن عدم توازن مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه می باشد. همچنین برای نزدیکی هرچه بیشتر مدل ارائه شده به شرایط دنیای واقعی، با به کارگیری مفهوم پنجره ی زمانی حداکثر زمان مجاز برای توزیع محصولات نیز در نظر گرفته شده است. یافته ها : برای حل مدل ارائه شده از الگوریتم های فرا ابتکاری MOICA ، NSGA - II و PAES استفاده شده است. برای نشان دادن کارایی روش های حل، نمونه مسائل مختلفی در اندازه های متفاوت ارائه و از طریق آن ها حل شده و نتایج خروجی از آن ها بر اساس معیارهای QM ، MID و SM مقایسه شده است. نتایج حاصله بیانگر برتری الگوریتم MOICA ارائه شده در ابعاد بالاست. اصالت/ارزش افزوده علمی: توازن در میزان مسافت طی شده توسط وسایل حمل و نقل با توجه به درنظرگرفتن پنجره زمانی می تواند باعث نزدیکی مدل به دنیای واقعی شود و تخمین دقیق تری از هزینه ها را ارائه دهد.
۵.

واکاوی مقاله های مالی اسلامی منتشرشده در نشریه های علمی- پژوهشی حسابداری و مالی: رویکرد تحلیل محتوا و تحلیل تاکسونومی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۲۲
هدف:  هدف این پژوهش واکاوی مقاله های مالی اسلامی منتشرشده در نشریه های علمی- پژوهشی حسابداری و مالی با رویکرد تحلیل محتوا و تحلیل تاکسونومی است. روش شناسی پژوهش:  در این پژوهش، پس از بررسی کمّی و دسته بندی مقاله های منتشرشده در نشریه های علمی پژوهشی حسابداری و مالی به روش آرشیوی، از رویکرد تحلیلی- توصیفی و علم سنجی استفاده شد. علم سنجی، بررسی جنبه های کمی علوم و تحقیقات و سیاست های علمی است. اصلی ترین فلسفه وجودی علم سنجی، کمک به سیاست گذاری علمی است. یافته ها :  در ابتدا با شناسایی 124 مقاله (15 مقاله در نشریه های علمی پژوهشی حسابداری و 109 مقاله در نشریه های علمی پژوهشی مالی) با استفاده از فن تحلیل محتوا، محورهای پژوهش های منتشرشده در قالب 14 محور بررسی شد. این بخش از یافته ها نشان داد که «ابزارهای تأمین مالی اسلامی» بیشترین توجه را به خود جلب کرده و پس ازآن «بازار سرمایه مالی اسلامی» قرار دارد. همچنین، مواردی مانند «تئوری مالی اسلامی» و «نهادهای مالی اسلامی» نیز در انتها قرار دارد و نیازمند توجه بیشتر است. افزون بر آن، بررسی پژوهشگران حوزه مالی اسلامی نشان داد که «دکتر سید عباس موسویان» با 19 مقاله در صدر فهرست پژوهشگران مالی اسلامی قرار دارد. بررسی توسعه یافتگی نشریه های علمی پژوهشی حسابداری و مالی با استفاده از تحلیل تاکسونومی نیز نشان داد که نشریه «تحقیقات مالی اسلامی» توسعه یافته ترین نشریه در میان نشریه های علمی پژوهشی حسابداری و مالی در حوزه مالی اسلامی است. اصالت/ارزش افزوده علمی:  یافته های این پژوهش می تواند برای پژوهشگران و برنامه ریزان در راستای هدایت پژوهش های آتی و مدیریت بهتر نشریه های حسابداری و مالی مفید باشد.
۶.

بررسی نقش تعدیل کننده نگهداشت وجه نقد در رابطه بین محافظه کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی

تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۸
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محافظه کاری (غیرشرطی) با ریسک ورشکستگی و تأثیر  نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین آن دو می باشد. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش برای اندازه گیری محافظه کاری غیرشرطی از الگوی بیور و رایان (2000 ) و برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن (1968) استفاده شده است. همچنین در این پژوهش سعی شده است تا نقش تعدیل گری  نگهداشت  وجه نقد بر رابطه بین محاظه کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی نیز بررسی شود. به منظور کنترل اثرات جانبی نیز متغیرهای ارزش بازار سهام، بازده دارایی ها، هزینه تحقیق و توسعه، گردش دارایی، سود سهام تقسیمی، ارزش بازار به دفتر و لگاریتم قیمت سهام نیز وارد مدل شده اند. سپس، نمونه ای متشکل از 140 شرکت بطور سیستماتیک طی یک دوره زمانی ده ساله طی سال های 1389-1398 انتخاب شدند و با استفاده از مدل لجستیک برای داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری غیرشرطی رابطه مثبت و معناداری با ریسک ورشکستگی شرکت دارد، به عبارت دیگر در شرکت های دارای محاظه کاری غیرشرطی احتمال ورشکستگی در آن ها بیشتر است. درخصوص نقش تعدیلی نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین محاظه کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی، شواهدی دال بر معناداری متغیر تعاملی  نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری غیرشرطی با ریسک ورشکستگی شرکت یافت نشد. اصالت/ارزش افزوده علمی: بر اساس نتایج پژوهش، محافظه کاری می تواند به کم کردن ریسک ورشکستگی کمک کند. لذا علاوه بر انتفاع سهامداران از این موضوع در سطح اقتصاد کلان نیز می تواند مفید واقع شود.
۷.

بررسی اثرات قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق حفظ ارتباطات اثر بخش

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۲۰
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات قابلیت رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق ارتباط اثربخش است. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان بودند، که تعداد آن ها بر اساس آمار واحد منابع انسانی 2255 نفر است، با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران 661 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های موردنیاز در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید و روایی و پایایی آن ها مورد آزمون قرار گرفت که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بوده اند. یافته ها : نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده در پژوهش نشان داد که قابلیت اعتبار رهبر از طریق ارتباطات اثربخش بر رضایت ارتباطی تأثیر دارد. با توجه به خروجی وارپ مقدار معناداری برای تأثیر مستقیم قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی و همچنین تأثیر قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی از طریق ارتباط مؤثر معنادار است. قابلیت ارتباط رهبر بر ارتباطات مؤثر و رضایت ارتباطات تأثیر مثبت دارد همچنین تأثیر مستقیم ارتباطات مؤثر بر رضایت ارتباطات مثبت می باشد. اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر در راستای همین موضوع به بررسی اثرات قابلیت رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق ارتباط اثربخش کارکنان مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان می پردازد.