مطالب مرتبط با کلید واژه " جمعیت شناختی "


۱.

انتقال جمعیتی‘ علل و نتایج اقتصادی و اجتماعی آن

کلید واژه ها: ضریب همبستگی تغییرات ساختاری نرخ بیکاری تعادل جمعیتی جمعیت شناختی انتقال جمعیتی ثبات موقتی روابط علی نوسازی گونه های جمعیتی سیستم خانواده کوچک وضعیت ابتدایی وضعیت انتقالی عقلانی کردن زندگی باروری کل حد مطلوب جمعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۱
بحث انتقال جمعیتی در تحولات اجتماعی‘ اقتصادی و جمعیتی سابقه ای طولانی دارد‘ مورخان‘ اقتصاددانان‘ جامعه شناسان بویژه جمعیت شناسان‘ هر کدام متناسب با رشته خود‘ با بحث انتقال جمعیتی سروکار دارند. منظور از انتقال جمعیتی تحولانی است که در پدیده های باروری و مرگ و میر به وجود می آید و در نتیجه این تحولات جمعیت جامعه از یک تعادل معین بیولوژیک به تعادل دیگر از نظر اقتصادی‘ اجتماعی می رسد. بنابراین رشد جمعیت نه تابع رفتارهای زیست شناختی‘ بلکه تابع رفتارهای "علل گرایانه" می شود. در این میان‘ مهاجرتها هم به عنوان عامل اقتصادی‘ اجتماعی و سیاسی نقش بسزایی دارند. از لحاظ علل با عوامل این تحولات و نتایج آنها باید گفت ترکیبی از عوامل اقتصادی‘ اجتماعی و فرهنگی منشأ این تحولات می شود و از سوی دیگر این تغییرات خود منشأ تحولات اجتماعی و اقتصادی تعیین کننده ای می گردند. عوامل تاریخی نیز در این تغییرات تأثیر بسزا دارند. محققان دیگری نیز‘ از جمله سرائی‘ مهاجرانی‘ و ... مطالعاتی در زمینه انتقال جمعیتی انجام داده ا
۲.

پیش بینی بی رمقی زناشویی زوجین خواهان جدایی با آگاهی از شناسه های جمعیت شناختی، ذهن تمام عیار و تاب آوری هیجانی

کلید واژه ها: تاب آوری جمعیت شناختی جدایی بی رمقی ذهن تمام عیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۶۸۷
بی رمقی پیامد درگیری طولانی مدت در موقعیت هایی است که مستلزم نیروی بدنی، روانی و اجتماعی بیش ازاندازه است. پژوهش با هدف بررسی نقش پیش بین شناسه های جمعیت شناختی، ذهن تمام عیار و تاب آوری هیجانی در بی رمقی زناشویی زوجین خواهان جدایی انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. تعداد 140 نفر (70 نفر زن و 70 نفر مرد) از زوجین خواهان جدایی مراجعه کننده به دادگستری شهرستان خوی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سنجه تاب آوری هیجانی کانر و دیویدسون (2003) پرسشنامه پنج وجهی ذهن تمام عیار بائر، اسمیت و آلن (2006) و سیاهه بی رمقی زناشویی پاینز (1996) استفاده شد. تحلیل داده ها با روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. یافته ها نشان داد با مهار اثرات متغیرهای جمعیت شناختی، متغیرهای ذهن تمام عیار (01/0 p=و 10/0-=β) و تاب آوری هیجانی (04/0 p= و 14/0-=β) قادر به پیش بینی بی رمقی زناشویی زوجین خواهان جدایی بود. بر پایه این یافته ها می توان نتیجه گرفت که گریز پیاپی از تجربه رخدادهای تنش زای رابطه و توان اندک این زوجین در بازسازی رابطه، زمینه بی رمقی آن ها را فراهم می آورد.
۳.

بررسی رابطه ی مهارتهای ذهن آگاهی با سبک های تصمیم گیری مدیران دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۷
پژوه ش حاضر به منظ ور بررسی رابطه ی بین مهارت های ذهن آگاهی با سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران دانشگاه صنعتی مالک اشتر انجام شده است. از مجموع مدیران دانشگاه، بر اساس جدول مورگان تعداد 88 نفر به شیوه ی تصادفی ساده انتخاب شده و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی متغیرهای جمعیت شناختی، پرسشنامه ی مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی و سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس، بوده است. روش تجزیه و تحلیل نیزشامل آمار توصیفی و آمار استنباطی (همبستگی، آزمون t، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، رگرسیون گام به گام) بوده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند:rnبین سبک های تصمیم گیری مدیران براساس متغیر های جمعیت شناختی (سن، سابقه کارو تحصیلات ) تفاوت معناداری وجود ندارد، فقط در سبک تصمیم گیری شهودی مدیران بر اساس رتبه ی سازمانی متفاوت ، تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهند که سبک های تصمیم گیری منطقی، وابسته و شهودی از روی خرده مولفه های مهارت های ذهن آگاهی قابل پیش بینی نیستند. در مورد سه سبک دیگر نتایج نشان داد، سبک منطقی نیز از روی خرده مولفه ی مشاهده گری قابل پیش بینی است. همچنین سبک اجتنابی و سبک آنی، از روی خرده مولفه ی پذیرش بدون قضاوت، قابل پیش بینی است.