حامد مینایی

حامد مینایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

بررسی اثر جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مسئولیت پذیری با نقش میانجی تعهد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جامعه پذیری سازمانی سرمایه اجتماعی مسئولیت پذیری تعهدسازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۴۳۱
مقدمه: امروزه مسئولیت پذیری کارکنان مورد توجه سازمان ها علمی – آموزشی قرار گرفته است. از این رو تحلیل ارتباط مسئولیت پذیری دبیران، با سایر مفاهیم سازمانی ضروری است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مسئولیت پذیری با نقش میانجی تعهد سازمانی دبیران بود.   روش: این پژوهش جزء تحقیقات توصیفی – همبستگی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران متوسطه اول آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز به تعداد 550 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و جدول مورگان 218 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (1994)، سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)، مسئولیت پذیری کارول (1991) و تعهدسازمانی آلن و میر (1996) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری به ترتیب (80/0, ß = 18/0 (ß = و رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی به ترتیب (85/0, ß = 13/0 (ß = وجود دارد. همچنین در مدل تجربی پژوهش حاضر، نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین متغیرها در مدل تائید شد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، متغیرهای جامعه پذیری سازمانی، سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی برای مسئولیت پذیری کارکنان سازمانی باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا در سایه مسئولیت پذیری بودن معلمان در تمام ابعاد زندگی شاهد تسهیل روند و دستیابی به اهداف سازمانی خواهند بود.      
۲.

Comparison of Mental Health in Students with Problematic Use of Mobile Phones and Normal Students

کلید واژه ها: general health Mobile Phone Problematic use of mobile phones

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۷۳
The mobile phone by its entering to human’ life, has caused extensive changes, but sometimes cause problems as well. It seems that people who use the mobile phone in a problematic way are vulnerable to psychological damage. According to existing research, the purpose of this study was to compare the general health of students with problematic use of mobile phones and normal users. In this cross-sectional study, the study population was all students of Ardebil universities in 2013, out of which 116 were recruited using convenience sampling method. For collecting data, the Cell-Phone Over-Use Scale (COS) and General Health Questionnaire (GHQ) were used. Data were analyzed using SPSS16 software.There was a positive and significant relationship between problematic use of mobile phones and general health (p<0.01). Also, there was a significant difference between two groups of problematic users and normal users of mobile phones in terms of general health (p<0.01). According to the results, students with problematic use of mobile phones have a lower general health level. Therefore, interventions to improve their health and reduce their problematic use of mobile phones should be considered.
۳.

Ethical Challenges of School Principals during of COVID-19(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۳۰
Background : Today, societies pay attention to ethics and moral values, emphasizing that moral values ​​should be preserved and kept alive in educational organizations. Therefore, the aim of the present study was to identify the ethical challenges of school principals in the Corona period . Methods : The present study was applied in terms of purpose and qualitative in terms of method. Its statistical population included educational management professors and school principals of West Azerbaijan Province. Sampling was done systematically through snowball technique and based on theoretical saturation criterion. Research data was collected by reviewing 21 articles related to the ethics of educational management or educational leadership in the COVID 19 period and then through semi-structured interviews (17 people) based on the model of qualitative interviews and its criteria, in an approximate time between 25 to 45 min, collected in person, electronically, and by telephone. Data were categorized using thematic analysis method in the form of basic, organized and comprehensive themes . Results : The results showed that the ethical challenges of school principals in Corona period as a comprehensive theme included 98 basic themes. According to the classification of basic themes, 7 organizing themes, including professional ethics, social-communicative ethics, individual ethics, technical-educational ethics, spiritual ethics, behavioral ethics, and decision-making ethics were obtained . Conclusion : The results showed that the closure of schools under COVID exacerbated 19 ethical problems in the education policies and practices, creating moral challenges in them. In this regard, principals are expected to use their knowledge and ethical skills to improve their scientific knowledge to address the problem of students at school during the Corona epidemic.
۴.

بررسی رابطه علی بین اخلاق کار اسلامی و خلاقیت، با توجه به اثرات میانجی توانمندسازی روان شناختی و احساس انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۱۶
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی بین اخلاق کار اسلامی و خلاقیت، با در نظر گرفتن نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی و احساس انرژی در میان اعضای هیئت علمی بود. روش:به منظور انجام این مطالعه نمونه ای به حجم 196 نفر عضو هیئت علمی به روش نمونه گیری طبقه ای از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد انرژی در کار، خلاقیت در کار، توانمندسازی روان شناختی و اخلاق کار اسلامی جمع آوری شد. همچنین، به منظور ارزیابی روابط بین متغیّرهای مکنون و اندازه گیری شده در الگوی مفهومی، از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها:نتایج نشان داد که اخلاق کار اسلامی با خلاقیت، توانمندسازی روان شناختی و احساس انرژی رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین، رابطه بین اخلاق کار اسلامی و خلاقیت از طریق توانمندسازی روان شناختی و احساس انرژی در کار میانجی گری می شود. به عبارتی؛ اخلاق کار اسلامی از طریق توانمندسازی روان شناختی و احساس انرژی در کار موجب تقویت خلاقیت اعضای هیئت علمی می شود. نتیجه گیری:توانمندسازی روان شناختی و احساس انرژی در کار، رابطه بین اخلاق کار اسلامی با خلاقیت را تحت تأثیر قرار می دهند. این نتایج بر ضرورت بازشناسی نقش میانجی این دو متغیّر در بررسی رابطه علّی اخلاق کار اسلامی با خلاقیت تأکید می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان