مطالب مرتبط با کلید واژه

DEMATEL


۱.

طراحی مدل ارزیابی علل کاهش کارآیی مدیران از منظر مدیریت زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۰۷ تعداد دانلود : ۵۹۸
ارزیابی دقیق و به موقع عواملی که موجب کاهش کارآیی کارکنان یک سازمان بویژه مدیران می شود، از جمله اقدامات مؤثر در مسیر بهبود کیفیت فعالیتها و افزایش بهره وری سازمان است. یکی از دلایل عمده کاهش کارآیی مدیران در محیط کاری، از دست دادن فرصت و زمان در اختیار، برای انجام کارها یا اصطلاحاً تلف شدن وقت آنان می باشد. در این مقاله سعی شده با استفاده از آمار توصیفی، روش تحلیل عاملی و تکنیک DEMATEL چارچوبی ارائه گردد تا شباهتها و تفاوتهای موجود بین نظرات مدیران واحدهای مختلف یک شرکت تولیدی در زمینه علل اتلاف وقت و از دست دادن مدیریت زمان مورد تحلیل قرار گرفته، مهمترین عوامل نیازمند بهبود، شناسایی و دسته بندی شده و رابطه علت و معلولی میان آنها مشخص شود. یافته های چارچوب ارائه شده نشان می دهد، مؤثرترین عامل اتلاف وقت و نهایتاً کاهش کارآیی مدیران در محیط کاری، ملاقاتها و جلسات بسیار زیاد با نتایج بسیار کم، و کم اثرترین عامل، معیار بیش از حد اجتماعی بودن می باشد. علّی ترین عوامل اثر گذار نیز کمبود انگیزه شخصی برای کار، کمبود کارمندان آموزش دیده، مواجه با اطلاعات غلط یا ناقص یا دیرهنگام و کمبود اعتماد به نفس است.
۲.

ارائه رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی جهت اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تأمین کننده سبز: شرکت دیزل سنگین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد DEMATEL ANP تأمین کننده سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲۵ تعداد دانلود : ۱۹۸۰
در محیط تجاری جدید، خرید فعالیتی حیاتی در ایجاد ارزش افزوده برای محصولات و عاملی تعیین کننده برای بقا و سودآوری است. با توجه به مسائل زیست محیطی، فرایند خرید، پیچیده تر می شود چرا که در خرید سبزباید علاوه بر معیارهای سنتی مانند هزینه، کیفیت، زمان تدارک و انعطاف پذیری، مسئولیت زیست محیطی تأمین کننده نیز مدنظر قرار گیرد. در نتیجه این امر بر اهمیت عملکرد زیست محیطی تأمین کنندگان بیش از پیش افزوده شده و شناسایی مجموعه ای از معیارهای سبز و انتخاب تأمین کنندگان بر آن اساسبه امری ضروری در طی زنجیره تأمین تبدیل شده است. در این پژوهش پس از بومی سازی مدل جامع بویوکوزکان و سیفسی(2011) که به ارزیابی تأمین کنندگان سبز می پردازد با استفاده از تکنیک های ترکیبی ANP-DEMATELبه تعیین اهمیت معیارهای مدل پرداخته شد. به این منظورنظرهای شش نفر از خبرگان شرکت دیزل سنگین ایران با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده وتجزیه و تحلیل آن ها از طریق نرم افزارهای اکسل و متلب صورت گرفته است. با توجه به معیارهای موجود در این مدل(سازماندهی، عملکرد مالی، سطح خدمت، تکنولوژی و شایستگی سبز)، یافته های پژوهش بیانگر اولویت بالای معیار سازماندهی در انتخاب تأمین کننده سبز است و معیارهای عملکرد مالی، تکنولوژی، سطح خدمت و شایستگی های سبز، به ترتیب از اولویت های بعدی برخوردار هستند.
۳.

ارزیابی روابط علی میان شاخص های مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت پتروشیمی DEMATEL تعالی عملکردH3SE تحلیل علی PLS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۴ تعداد دانلود : ۴۶۳
بهداشت، ایمنی و مدیریت زیست محیطی(HSE) ازجمله الزامات و ضرورت های صنایع پرخطر محسوب می شود. این پژوهش درصدد تبیین شاخص های دخیل در تعالی پایدار در صنایع پرخطر است. یکی از نکات مؤثر در مدل های تعالی، ارزیابی رابطه علی میان شاخص های توانمند ساز و نتایج است که پژوهش حاضر درصدد بررسی این روابط علی در سطح صنعت پتروشیمی است. بر پایه مدل اعتلای پایدار(تعالی H3SE) در صنایع پتروشیمی، نویسندگان به بررسی رابطه علی میان پنج توانمند ساز(رهبری، خط مشی ها و راهبرد ها، کارکنان، منابع و فرایند ها) و نتایج(بهداشتی-ارگونومیکی، کارکنان، پیمانکاران، مشتریان، ایمنی- امنیتی، اجتماعی-فرهنگی و نتایج کلیدی عملکرد) پرداختند. برای بررسی روابط علی در این پژوهش از دو تکنیک مدل معادلات ساختاریافته خطی(PLS) و DEMATEL بهره گیری شده است. بدین منظور پرسش نامه ای در میان متخصصین H3SE صنعت پتروشیمی کشور توزیع شد، و از این رهگذر رابطه میان شاخص ها به وسیله ابزار های پیش گفته مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین با تکنیک DEMATEL و PLS شاخص تأثیرگذاری و با استفاده از ضرایب تعیین درجه تأثیر پذیری کل شاخص ها مورد ارزیابی قرار گرفت. هرچند ارزیابی روابط علی میان شاخص ها تأثیر به سزایی در تبیین مدل های تعالی داراست، به نظر می رسد تسری این دیدگاه از رویکردی ایستا به پویا به درک هرچه بیشتر تعاملات رخ داده درگذر زمان کمک شایانی نماید.
۴.

انتخاب متدولوژی مناسب برای توسعه سامانه اطلاعاتی، با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری (مطالعه موردی: صدور قبض شرکت انبارهای عمومی و خدماتی گمرک غرب تهران)

کلید واژه ها: متدولوژی فرایند تحلیل شبکه ای DEMATEL ANP سامانه های اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۶۱
هم زمان با پیشرفت های فناوری و گسترش ارتباطات، بازارها جهانی شده و رقابت بین شرکت ها تشدید گردیده است. بررسی ادبیات موضوع مربوط به متدولوژی های ایجاد سامانه های اطلاعاتی حاکی از آن است که با تکامل متدولوژی ها، شاهد درگیری بیشتر کاربران، افزایش قابلیت اتکا سامانه ها و حرکت از تأکید بر ابزارها، تکنیک ها و زبان های برنامه نویسی به سوی متدولوژی ها و مفاهیم اساسی سامانه هستیم. به طورکلی نسل های مختلف متدولوژی های توسعه سامانه های اطلاعاتی هرکدام بر حوزه ای خاص بیشترین تمرکز را دارند، درحالی که در حال حاضر در ایران برای همه ی حوزه ها، از متدولوژی های مشابهی استفاده می شود که این منجر به کاهش بهره وری و کارایی سازمان ها و شرکت ها در انجام امور محوله و کاهش توان رقابتی می شود. انتخاب سامانه اطلاعاتی مناسب برای مکانیزه سازی صدور قبض گمرک با توجه به تعداد زیاد محصولات موجود و تنوع آن ها، همچنین مشکل بودن ارزیابی انواع متدولوژی ها، کاری پیچیده و مشکل است که نیازمند یک متدولوژی یکپارچه تصمیم گیری است؛ بنابراین فرایند تصمیم گیری برای انتخاب یک سامانه اطلاعاتی از میان چند گزینه، یک فرایند تصمیم گیری چند معیاره است. در این مقاله ما از روش ترکیبی ANP و DEMATEL برای انتخاب سامانه اطلاعاتی مناسب برای عملیات صدور قبض شرکت انبارهای عمومی استفاده کرده ایم. درنهایت پس از اجرای مدل ترکیبی عنوان شده، مشخص شد که برای مورد مطالعه ما، متدولوژی های نسل دوم بهترین انتخاب می تواند باشد.
۵.

توسعه مدل تعالی پلیس با استفاده از رویکردهای AHP و DEMATEL(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: AHP مدل تعالی DEMATEL روش ترکیبی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات الگوهای کمی در تصمیم گیری
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۳۹۱
مدل های تعالی سازمانی ابزارهای کار آمدی هستند که می توانند مفاهیم و ارزش های سازمانی، به کارگیری روش های خود ارزیابی، یادگیری سازمانی و بهبود مداوم را در سازمان ها نهادینه نموده و امکان شناسایی بهترین فرآیندها را فراهم سازند. در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش هایی در زمینه طراحی و عملیاتی سازی مدل های تعالی انجام گرفته است، اما تا به امروز الگوی تعالی متناسب سازی شده ای که جنبه کاربردی داشته باشد، برای ناجا طراحی و اجرایی نشده است. هدف از این تحقیق طراحی مدل تعالی سازمانی در نیروی انتظامی، به دست آوردن وزن معیارها با استفاده از روش AHP و تعیین روابط میان معیارها با استفاده از روش DEMATEL می باشد .نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که معیار رهبری از بیشترین امتیاز میان توانمند سازها و بالاترین تأثیر گذاری بر سایر معیارها و نتایج خدمت گیرندگان از بیشترین امتیاز میان نتایج و بالاترین تأثیرپذیری از دیگر معیارها برخوردارند. برای بررسی روابط میان معیارهای تعالی مدل ناجا از روش DEMATEL استفاده شده که معیار رهبری با بیشترین R-D دارای بیشترین اثر بر دیگر معیارها و معیار نتایج خدمت گیرندگان با کمترین مقدار R-D دارای بیشترین تأثیرپذیری از سایر معیارهاست در نهایت برای اولویت بندی پروژه های بهبود حاصل شده از مدل تعالی مذکور، یک روش سلسله مراتبی پیشنهاد شده است.
۶.

ارزیابی و رتبه بندی تأمین کنندگان شرکت دیزل سنگین ایران (دسا) در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از تکنیک های MADM فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: TOPSIS ارزیابی رتبه بندی DEMATEL ANP مدیریت زنجیره تأمین سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۹ تعداد دانلود : ۴۹۷
تأمین کنندگان جزء حیاتی یک سازمان هستند که می توانند اثرات زیادی بر عملکرد آن داشته باشند. با افزایش نگرانی های زیست محیطی و قوانین مربوط به محیط زیست، خریداران نیازمند آن هستند تأمین کنندگان، محصولات و موادی به آن ها تحویل دهند که مسائل زیست محیطی را مدنظر قرار داده باشند زیرا سطح بالای عملکرد زیست محیطی که توسط یک شرکت به دست می آید ممکن است بوسیله عملکرد زیست محیطی ضعیف تأمین کنندگانش از دست برود. بنابراین انتخاب تأمین کنندگان مناسب، از اهمیّت بسیار زیادی در طول زنجیره تأمین برخوردار است. در یک مدل جامع انتخاب تأمین کننده، لازم است همه عوامل سنتی و زیست محیطی با هم ترکیب شده تا مناسب ترین تأمین کننده که در همه جنبه های مهم، خوب عمل می کند شناسایی گردد. تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP، DEMATEL و TOPSIS فازی به ارزیابی تأمین کنندگان شرکت دیزل سنگین در مدیریت زنجیره تأمین سبز پرداخته است. با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان شرکت دیزل سنگین ایران و با توجه به معیارهای مهم شناسایی شده و اوزان حاصله برای آن ها در راستای ارزیابی تأمین کنندگان سبز (سازماندهی، عملکرد مالی، سطح خدمت، تکنولوژی و شایستگی سبز) تأمین کنندگان این شرکت رتبه بندی شدند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که تأمین کننده سوّم از بهترین شرایط برخوردار بوده و تأمین کنندگان اوّل و دوّم با اختلاف کمی از هم به ترتیب اولویت های بعدی را کسب نمودند.
۷.

شناسایی عملکردهای بازاریابی هدفمند با رویکرد مدیریت دانش مشتری با تحلیل روش DEMATEL

تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۷۹۴
رویکردهای بازاریابی هدفمند و به کارگیری عملکردهای آن یک چالش مهم در رقابت کسب وکار شده است. بهای بالای دانش مشتری و درکی که سازمان ها از اهمیت رضایت مشتری کسب کرده اند، آن ها را به سمت بازاریابی هدفمند سوق می دهد. حرکت به سمت حفظ مشتریان و جلب وفاداری آن ها از اهداف یک بازاریابی هدفمند است، زیرا جامعه کنونی دریافته است که برای جذب مشتری و حفظ جایگاه خود در بین مشتریان در فضای به شدت رقابتی امروزه نیازمند برنامه ریزی و استفاده از یک استراتژی قوی هست. سازمان ها نیاز به اطلاعاتی درباره اینکه مشتریانشان چه کسانی هستند، انتظارات و نیازهای آن ها چیست و چگونه باید نیازهای آن ها را برطرف کرد، دارند. سازمان به راحتی می تواند لیست مشتریان خود را با توجه به میزان خرید، نوع سلیقه و در صورت تنوع زیاد اجناس مورد عرضه از طرف سازمان، با توجه به نوع کالا مشتریان را طبقه بندی نماید و سعی نماید با داشتن مطلوبیت مناسب در کالا مشتریان را قانع به خرید از خود نماید. با توجه به اهمیت شناخت عملکردهای بازاریابی این مقاله به شناسایی و تحلیل مؤلفه های اصلی بازاریابی هدفمند با رویکرد مدیریت دانش مشتری پرداخته است. در همین راستا شمایی از عوامل تأثیرگذار دانش مشتری و مؤلفه های سازنده بر یک بازاریابی هدفمند را ارائه خواهیم داد. سپس با طراحی یک مدل مفهومی آیتم های مهم و اثرگذار بازاریابی هدفمند همراه با رویکردهای مدیریت دانش مشتری را به صورت خلاصه موردبحث قرار می دهیم.
۸.

سنجش کیفیت زندگی درشهرهای ساحلی با استفاده از مدل DEMATEL نمونه موردی: شهر ساحلی نور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۵۵
رشد شهری در قرن حاضر سهم جمعیت شهرنشین را به شدت افزایش داده و شهرنشینی را به شیوه غالب زندگی تبد یل کرده است.اگرچه شهر و شهرنشینی خودیکی از مهم ترین شاخص های رفاه و توسعه اجتماعی و اقتصادی محسوب می شوند، رشد شتابان آن می تواند سرانه برخورداری از بسیاری امکانات اجتماعی واقتصادی را کاهش دهد و از این طریق پیامد های آن به صورت کاهش سطح کیفیت زند گی در عرصه های مختلف شهری نمایان شود ؛ لذا مقوله کیفیت زند گی شهری از جمله نخستین محورهای مطالعاتی بوده که همراه با رشد شهری، به تد ریج ازسال1930 میلای موردتوجه متخصصان مسائل شهری قرار گرفته است. در این بین شهرهای ساحلی با توجه به موقعیت و جایگاه شان و دسترسی آسان به منابع دریایی ونقش های کلیدی و واکنشهای متقابل اجتماعی اقتصادی و سیاسی بر کیفیت زندگی ساکنان شهری اثرگذار بوده اند.هدف از این تحقیق سنجش کیفیت زندگی در شهرهای ساحلی می باشد. روش تحقیق بصورت توصیفی- تحلیلی است.بدین منظور از مدل تصمیم گیری براساس مقیاسات زوجی(DEMATEL) استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد با توجه به حد متوسط گویه ها در تمامی شاخص ها صرفنظر از حمل ونقل وترافیک گویه های تبیین کننده سطح معناداری بالاتر از 01/0 را نشان می دهد. این بدان معناست که اثربخشی کیفیت زندگی درشهرهای ساحلی نور بر سطح خانوارهای نمونه بیش از حد متوسط ارزیابی شده است. همچنین نتایج بدست آمده ازتکنیک (DEMATEL) نشان دادکه؛ شاخص های اشتغال(14.87)،سلامت روح وروان(13.20) و امنیت و آسایش(4.13) و بهداشت و مسکن(0.33) بطور قطع تاثیرگذار ترین شاخص های در سنجش کیفیت زندگی شهرساحلی نور بوده اند.
۹.

برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری با محوریت باغات (مطالعه موردی: باغات سنتی شهر قزوین)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
امروزه یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی در سطح شهرها و کشورها، صنعت گردشگری می باشد. این صنعت روز به روز در حال گسترش می باشد و کشورها هر یک با توجه به پتانسیل های خود سعی در جذب هر چه بیشتر گردشگران دارند. در این میان یکی از پتانسیل های منحصر به فرد در کشور ما در جهت جذب گردشگران، وجود باغات واقع در حاشیه و داخل شهرها می باشد. باغ های اطراف شهر قزوین نیز یکی از این پتانسیل ها می باشد که در صورت برنامه ریزی درست می تواند ضمن ایجاد محیطی گردشگری برای شهروندان قزوین، به عنوان جاذبه گردشگران دیگر نقاط کشور وحتی خارج کشور باشد. در همین راستا هدف از این پژوهش، ارائه راهبردهای توسعه گردشگری باغات اطراف شهر قزوین می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، جزء تحقیقات توصیفی - تحلیلی محسوب می شود. روش گردآوردی داده ها به صورت اسنادی – پیمایشی بوده است. حجم نمونه این پژوهش 30 از نفر کارشناسان و مدیران می باشد. به منظور تحلیل داده های گردآوری شده و ارائه راهبرد مناسب از مدل swot بهره گرفته شد. سپس برای اولویت بندی استراتژی های حاصل از تکنیک سوات، 5 نفر از اساتید و کارشناسان به پرسشنامه دوم پاسخ داده اند و برای رتبه بندی راهبردها از تکنیک دیمتل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که گردشگری باغات شهر قزوین، در موقعیت رقابتی قرار دارد. در نهایت جهت بهبود وضعیت گردشگری باغات قزوین، راهبردهای متناسب ارائه گردید.
۱۰.

Using Multi Criteria Decision Making Methods for Evaluation the Entrepreneurship and Innovation Indicators(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۸۹
This paper offered a procedure for ranking the entrepreneurial and innovative indicators using Multi Criteria Decision Making (MCDM), taking into account three individual,organizational and cultural dimensions simultaneously in decision making procedure. Henceforward, by using the Meta synthesis framework, the form of group classification of indicators from afinding’s combination was suggested and recognized. After that, the entrepreneurship and innovation specialists' sight were congregated based on Meta-analysis. Then, the indicators were arranged using Analytical Network Process (ANP) and the Decision-Making Trial and Assessment Laboratory (DEMATEL). The outcomes found from Meta-analysis and MCDM methods were used as input and output data, respectively, to describe the methodology of evaluating and prioritizing entrepreneurial and innovative criteria in smart international companies.
۱۱.

مدل سازی توان اکولوژیک کاربری توسعه شهری (مطالعه موردی: حاشیه شهر بروجرد)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۲۰۷
امروزه توسعه ی شهر ها بیشتر در نواحی پیرامونی و بدون توجه به توان واقعی و محدودیت های این اراضی انجام می شود. این تحقیق با روندی توصیفی و تحلیلی و با به کارگیری مدلی کلی نگر انجام شده و کاربرد روش تلفیقی تصمیم گیری چندمعیاره و مدل DEMATEL-ANP را در ارزیابی اراضی شهری نشان می دهد. براساس مدل اکولوژیک حرفی ایران، معیارهای اصلی تأثیرگذار بر کاربری توسعه ی شهری انتخاب شدند. سپس درقالب یک مدل، با کمک تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) و به منظور تعیین شدت روابط موجود بین عوامل، از روش DEMATEL استفاده شد. استانداردسازی معیار ها با منطق فازی و وزن دهی فاکتور ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای ( ANP ) انجام شد و درنهایت، تلفیق لایه ها در محیط Idrisi توسط روش ترکیب خطی وزنی WLC صورت گرفت. بنابر نتایج، هر سه طبقه ی کاربری توسعه ی شهری در منطقه ی موردمطالعه وجود دارد و مجموع مساحت مناطق دارای توان درجه ی 1 و 2 توسعه ی شهری 243 کیلومتر مربع است. این مدل با تلفیق روش های مختلف، راه حل مناسبی برای بهبود روند تصمیم گیری گروهی ارزیابان ارائه کرد و از این طریق، وزن نهایی معیارهای مؤثر در کاربری توسعه ی شهری مشخص شد.
۱۲.

شناسایی و ارزیابی شاخص های کارآفرینی و نوآوری شرکت های بین المللی هوشمند با استفاده از DEMATEL-ANP(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۶۰
با توجه به حیاتی بودن کارآفرینی و وابستگی آن به نوآوری، این پژوهش به دنبال ارائه یک روش تلفیقی برای تخمین اولویت بندی شاخص های کارآفرینی و نوآوری با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) شامل ابعاد فردی، سازمانی و فرهنگی است. سپس در چارچوب روش فراترکیب، تلفیقی از یافته ها در قالب دسته بندی شاخص ها معرفی شد. بر مبنای روش فراتحلیل نظر خبرگان حوزه کارآفرینی و نوآوری گردآوری شد؛ همچنین به دو روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و آزمایشگاه ارزیابی و امتحان تصمیم گیری (DEMATEL) فرایند ارزیابی، شناسایی وزن ها و اولویت بندی شاخص ها صورت پذیرفت. این پژوهش به وضوح نشان داد که توانایی های فردی زمینه ساز خلق نوآوری و کارآفرینی در سازمان هستند و قابلیت های سازمان باید فضا و امکانات متناسب را در اختیار فرد قرار دهد تا به این دو مهم فعلیت بخشد. مهم ترین معیارها به ترتیب انگیزه شغلی با وزن 3578/0 و آموزش و یادگیری در قالب سطح مهارت فردی با وزن 1240/0 شناخته شدند. مهم ترین گزینه که می تواند به عنوان هدف و الگو قرار گیرد، شرکت اول از سه شرکت تابعه شرکت بین المللی کیسون است که از منظر اولویت بهترین جایگاه را با وزن بالای 4498/0 به خود اختصاص داده است. شرکت های بعدی به ترتیب با وزن های 2579/0 و 2132/0 در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.
۱۳.

شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت پالایش نفت تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۸۳
مدیریت منابع انسانیِ سبز رویکردی فراگیر در سازمان و مدیریت عصر حاضر است که به ویژه در یک دهه اخیر با اقبال فراوانی در جوامع علمی و صنایع مواجه شده است. در صنعت نفت نیز استفاده از منابع انسانی سبز به ابزاری راهبردی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تبدیل شده است. از این رو، شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی مدیریت منابع انسانی سبز هدف این پژوهش قرار گرفت. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه خبره استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان با سابقه شرکت پالایش نفت تهران بود و الگوریتم های ANP و DEMATEL به عنوان ابزار تحقیق استفاده شدند. نتایج نشان داد عوامل فردی، اصلی ترین موانع در پیاده سازی مدیریت منابع انسانی سبز هستند و موانع زیرساختی و فراسازمانی نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند.
۱۴.

Critical Success Factors for Business Intelligence Implementation in an Enterprise Resource Planning System Environment Using DEMATEL: A Case Study at a Cement Manufacture Company in Indonesia(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۱۹۷
This paper is aimed at evaluating critical success factors in Business Intelligence (BI) implementation in an Enterprise Resource Planning (ERP) environment. The data analysis method used in this paper is the Decision Making Trial and Evaluation Laboratory Model (DEMATEL). The study has been conducted on a cement manufacturing strategic holding company that has implemented ERP since 2010. This research is done through literature review and interviews with the head of the BI development team as the expert for this research, before distributing questionnaires to Information and Communication Technologies (ICT) Team and BI stakeholders. The questionnaire has been addressed to 18 respondents consisting of the BI development team and stakeholders, which include the Strategic Planning Division, Business Development Division, Transformation Management Division, and Accounting Division. There are 13 factors evaluated, consisting of 4 factors related to the organization, four factors related to the development process, three factors related to the technology, and two factors associated with the external environment. The most critical factor for organizational criteria is Top management support. The most important factor for process criteria is Effective project management. The most important factor for technology criteria is System reliability, flexibility, and scalability. The most important factor for environment criteria is the selection of a vendor.
۱۵.

Identification and Prioritization of Organizational Intelligence Criteria in Production Cooperatives of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۴
Nowadays, organizational intelligence is very important in acquiring necessary information for making suitable decisions and gaining competitive benefits in active environments for generative corporations. So, the present study aims to identify and prioritize organizational intelligent criteria in the production cooperatives of Iran. In methodology,this is an applied (developmental) study objectively and a mixed (quantitative-qualitative) survey regarding the nature of data. The present study is a Grounded theory its nature and methodology in the qualitative section, while it is a descriptive-exploratory study in the quantitative section. The study population consists of experts including the managers of the Ministry of Cooperatives, Labor, and Social Welfare, who were 12 respondents selected using the non-probability purposive and snowball sampling techniques. The dimensions of organizational intelligence, including intelligent enablers, organizational intelligent capabilities, intelligent development contexts, and intelligent governance with 18 criteria were identified using the grounded method. Finally, the cause and effect relationships between the dimensions and criteria were determined by the Analytical Network Process method based on the fuzzy DEMATEL. According to DEMATEL findings, the “intelligent governance” and “intelligent development contexts” dimensions are the cause, while the “intelligent enablers” and “organizational intelligent capabilities” constitute the effect. The “customer relationship management”, “organizational learning”, and “human intelligence” criteria have respectively the most weight and priority in the organizational intelligence of production cooperatives in Iran.
۱۶.

IoT-Based Services in Banking Industry Using a Business Continuity Management Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۹
Background: The Internet of things (IoT) is a new technology that expanding rapidly and has led to the emergence of new services in the banking industry. Although IoT is an emerging technology in Iran, it is expected to become a paradigm in the future. IoT applications in banking have helped to provide high quality and fast responses to customers anytime, anywhere. Purpose: This research aims to identify and prioritize IoT applications in the Iranian banking industry based on business continuity indicators. Methods: First, based on the comprehensive literature review and practical experiences, IoT applications in the banking industry are identified. Then, each indicator's weight was calculated using the Grey Decision-making trial and evaluation laboratory (DEMATEL). Finally, IoT-based applications in the Iranian banking industry have prioritized using the multi-attribute utility theory (MAUT). Due to the unstable economic conditions for the financial sector, business continuity indicators are employed in this study. Also, the reason for using MAUT is to consider the utility of banking experts for performing IoT banking services. Findings: According to results, IoT-based services in the banking industry, including Transmit instant reports, smart ATMs, non-contact electronic payments, and electronic checks, are identified for Iranian banks. Then, These appropriate services are prioritized with the capabilities of Iranian banks.