آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳

چکیده

در این مقاله توسعه آموزش جهانگردی و همچنین نیازهای فعالان صنعت جهانگردی در قالب صنعت و فرهنگ مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور تامین نیازهای روزافزون کارگذاران این صنعت، لازمست که آموزش در صنعت جهانگردی، در بطن خود به صورت تخصصی تر مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور یک نگرش سه جانبه برای آموزش در صنعت جهانگردی براساس مسیرهای علمی، عملی، بازار و همچنین تجزیه و تحلیل هزینه ها و سود ناشی از این صنعت با تاکید بر کلمات کلیدی از جمله کارگزاران این صنعت و برنامه عملی آنها مورد توجه قرار گرفته است.