آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸

چکیده

شاه اسماعیل اوّل صفوی، میراث دار سیاست و شجاعتِ شیوخ متأخّر صفوی، شیخ جنید و شیخ حیدر، و جدّ مادری اش، اوزون حسن آق قویونلو، و فضیلت و معنویّت شیوخ متقدّم صفوی، به ویژه شیخ صفی الدین اسحاق اردبیلی بود. به گواهی برخی منابع معتبر تاریخی و ادبی، وی طبع شاعری داشت و دیوان خطایی منسوب به اوست؛ امّا صحّت این انتساب مخالفان و موافقانی دارد. این مقاله به شیوه ی توصیفی-تحلیلی، به بررسی دیوان خطایی و منابع ادبی و تاریخی دوران صفوی بر اساس نظریّه ی ترامتنیت ژرار ژنت پرداخته و به این نتیجه رسیده که با توجّه به قراین پیرامتنی درونی و بیرونی، انتساب دیوان مذکور به شاه اسماعیل اوّل صفوی پشتوانه ی علمی، ادبی و تاریخی محکمی دارد. بیشترین قراین پیرامتنی درونی این انتساب، مربوط به «عنوان دیوان» و «تخلّص شاعر» است که علاوه بر دلالت بر شخصی واحد، در دیوان خطایی بارها در کنار هم آمده اند. همچنین بیشترین قراین پیرامتنی بیرونی، مربوط به گزارش های تذکره نویسان درباره ی شاعری و انتساب دیوان خطایی به وی با نقل نمونه ای از اشعار اوست. دیگر قراین پیرامتنی عبارت اند از: اشارات مورّخان، مؤلّفانِ فرهنگ ها و دایره المعارف ها، سلسه النّسب ها، سفرنامه ها، عاشیق ها و... به شاعری وی که روی هم رفته صحّت انتساب دیوان خطایی را به او تأیید می کنند.  

An Analysis of the Accuracy of Attribution of Divane Khatayi to Shah Isma'il I of Safavid Based on Gerard Genette’s Theory

Shah Isma'il I of the Safavid dynasty was the inheritor of the politics and courage of the late Safavid sheikhs (Sheikh Junaid and Sheikh Haidar) and his maternal grandfather (Ozone Hasan Ag Ghoiunlu) and the virtues and spirituality of the old Safavid sheikhs, especially Sheikh Safi al-Din Ishaq Ardabili. According to some reliable historical and literary sources, he had a poetic talent and Divane Khatayi has been attributed to him. However, the accuracy of this attribution has some opposing and adherents. This paper has studied Divane Khatayi and other literary and historical sources of the Safavid era in a descriptive-analytical way based on Gerard Genette’s Theory and concluded that according to the inner and outer paratextual evidence, the attribution of Divane Khatayi to Shah Isma'il I of the Safavids has a strong scientific, literary and historical backing. Most of the inner paratextual evidence of this attribution is related to the title of the divan and the poet’s pen name that in addition to implying the same person, frequently came together. Furthermore, most of the external paratextual evidence is related to biography writers' reports about his poetic talent and attribution of Divane Khatayi to him along with quoting examples of his poems. Other paratextual evidence includes references from historians, authors of dictionaries and encyclopedias, Selselat-ol Nasabs, travelogues, Ashiqs, etc. that confirm the accuracy of attribution of Divane Khatayi to him altogether.

تبلیغات