آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

واقعه ی یازدهم سپتامبر، در کنار تمامی آثار و پی آمدهایی که برای استراتژی امنیتی امریکا به همراه داشت، دامنه ی تعهدات این دولت نسبت به جنوب آسیا و به ویژه افغانستان را به آزمون کشید. تهاجم نظامی به این سرزمین در اولین هفته های پس از واقعه ی یاد شده ، به تدریج دستور کار گسترده ای را بر محور بسیج منابع سخت و نرم ، در برابر رهبر ان این دولت ترسیم کرد ؛ و هر یک از این رهبران نیز به فراخور برداشت از شرایط پیرامونی و درونی افغانستان ، چگونگی تأثیر پذیری از شرایط داخلی امریکا و باور های فردی ، الگوی رفتاری مشخصی را در پیش گرفت. پرسش اصلی این نوشتار عبارتست از اینکه : وجوه تشابه و تفاوت سیاست خارجی امریکا در مورد افغانستان در دوره های رهبری بوش ، اوباما و ترامپ کدامند؟ در پاسخ به سؤال یاد شده ، فرضیه ی مورد نظر چنین است : سیاست خارجی ایالات متحده در مورد افغانستان در حدفاصل سال های 2001 تا 2019 بر محور مقابله با تروریسم و حفظ و تقویت نسبی دولت مرکزی ساماندهی شده بود، اما در دوره ی بوش رویکرد برون منطقه ای (بر محور عراق – افغانستان)، در سال های رهبری اوباما نگرش درون منطقه ای ( بر محور آف – پاک) و در دوره ی ترامپ نوعی واقعگرائی اصولی در دستورکار قرار داشت. روش پژوهش " مقایسه ای " می باشد.

America and the Challenge of Afghanistan: From "Limited War" to "Principled Realism" (2001-2019)

The 9/11 incident, along with all the implications for the US security strategy, tested the scope of US commitment to South Asia, and in particular to Afghanistan. The military invasion to this country in the first weeks after the 9/11 incident gradually outlined a broad agenda for mobilizing hard and soft resources for US leaders and each one of these leaders followed a specific behavioral pattern, based on Afghanistan's peripheral and domestic conditions, US domestic conditions and their own individual belief systems. The main question of this article is: What are the similarities and differences of US foreign policy with regard to Afghanistan during the Bush, Obama, and Trump presidencies? In response to this question, the hypothesis is: US foreign policy on Afghanistan between 2001 and 2019 was focused on counterterrorism and the relative maintenance and strengthening of the central government. However, in the Bush era, an extra-regional approach (Iraq-Afghanistan-based), in the years of Obama's leadership, the intra-regional approach (Afghanistan -Pakistan) and the in the Trump era a principled realism approach was followed. The Method of Research is Comprative Study.

تبلیغات