نویسندگان: رئوف رحیمی

کلید واژه ها: ناسیونالیسم ترامپ سنت جکسونی تنش ج.ا.ایران هژمونی لیبرال

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۲۱ - ۲۲۸
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریکا رقابت بین استراتژی هژمونی لیبرال هیلاری کلینتون و مخالفت با آن با تکیه بر رویکرد ناسیونالیستی از سوی ترامپ بوده است. بنابراین رویکرد سیاست خارجی ترامپ منافع امریکا را در اولویت قرار داده است. هدف مقاله حاضر پاسخ به این سؤال اصلی با متدولوژی تحلیلی و تبیینی بود که چرا رویکرد اولویت امریکای ترامپ براساس گرایشات درونگرای سنت جسکونی مورد پذیرش بخشی از مردم امریکا واقع شد؟ و این سؤال فرعی نیز مطرح شد که رویکر مذکور چه تأثیری بر تنش میان ایران و امریکا داشته است ؟ در پاسخ به سؤال اصلی مقاله حاضر این فرضیه براساس رویکرد ناسیونالیستی در امریکا مطرح شد که شهروندان امریکا دهه ها در تضاد با رهبران شان بیشتر جهت گیری سیاست خارجی واقع گرا تا لیبرال داشته اند که موجب شد خواستار سیاست خارجی خودمحور شوند و بر وجود رئیس جمهوری اصرار کنند که منافع امریکا را در اولویت نخست قرار دهد.در پاسخ به سؤال فرعی نیز این فرضیه مطرح شد که ترامپ براساس رویکرد ناسیونالیستی معتقد بود، برجام نتوانست منافع امریکا را تأمین کند؛ در نتیجه با خروج دولت ترامپ از برجام تنش بین ایران و امریکا به دشمنی سابق بازگشت. نتایج تحقیق نشان داد حتی بعد از توافق هسته ای نیز، روابط ایران و امریکا زیاد تغییر نکرد. به نظر می ر سد، در دوره ترامپ نیز روابط بین ایران و امریکا نه مواجهه مستقیم و نه عادی سازی روابط،بلکه تداوم تنش سیاسی گذشته خواهد بود، مگر اینکه تحولات غیر قابل پیش بینی اتفاق بیفتد.

Trump's Nationalism in the framework of Jackson's tradition and its impact on US-Iran tension

The 2016 U.S presidential election has been a contest between Hillary Clinton's liberal hegemony approach and opposition with it based on nationalist approach by Donald Trump. Donald Trump's foreign policy prioritized U.S interests.The purpose of this article is to answer this main question in a descriptive-analytical method that why Donald Trump's U.S priority approach based on the internal tendencies of Jackson's tradition was adopted by part of the American people؟ And this subsidiary question be proposed that, what has this approach affected on the tensions between Iran and the U.S? In response to the main question in this article, This hypothesis on the basis of nationalist approach has proposed that for decades citizens in conflict with their leaders, more have realistic than liberal foreign policy orientation, which have led them to demand self-centered foreign policy.They insisted on the president that to put U.S interests in the first priority. In response to the subsidiary question this hypothesis proposed, Trump on the basis of nationalist approach believed the joint comprehensive plan of action failed to serve US interests. With withdrawal of U.S from JCPOA tension between U.S and Iran returned to the former enemy. The result showed even after nuclear deal relations between Iran and U.S not changed so much .It seems in the Trump era, relations between Iran and the United States neither to be a direct confrontation nor a normalization of relations, but will be a continuation of past political tension, unless unpredictable evolution take place.

تبلیغات