آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

در جهان امروز هیچ کشوری بدون اتکا به تولیدات و خدمات سایر کشورها، نمی تواندکلیه نیازهای خود را برآورده سازد. حتی اگر بتواند هم، به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. براین اساس، گسترش تعاملات دولت ها در عرصه بین المللی منجر به گسترش نهادهای بین المللی جهانی و منطقه ای در حوزه های مختلف به منظور مذاکره و قانون گذاری شده است. سوال اصلی مقاله حاضر، در باره چیستی و ماهیت نقش نهادهای بین المللی در همکاری اقتصادی سیاسی شمال جنوب است. این مقاله بر اساس روش تحلیل فرضیه رقیب، سه فرضیه رقیب برای پاسخ به سوال اصلی طرح کرده است که عبارتند از: 1 سازمانهای بین المللی ما لی و تجاری از طریق ایجاد همکاری و رفع تعارض میان کشورها، دغدغه های توسعه جنوب و تداوم روند توسعه شمال را پاسخ می دهند. 2 سازمان های بین المللی مالی و تجاری بر اساس دیدگاه خرد مزیت نسبی در اقتصاد بازار آزاد ایجاد شده و منا فع شمال را برآورده می سازند. 3 سازمان های بین المللی مالی و تجاری نیروی کمکی برای توسعه جنوب تلقی می شوند و بهره گیری مطلوب از آن بستگی به تنوع صادرات بر اساس مزیت نسبی و توان رقابت پذیری بین المللی دارد.یا فته های پژوهش نشان می دهد که نرخ ناسازگاری مربوط به فرضیه اول بیشتر از فرضیه های رقیب است. این مسئله بیا نگر آن است که در شرایط فعلی سازمان های بین المللی مالی و تجاری، منافع شمال جنوب را به صورت متوازن برآورده نمی سازند.

The Role of International Institutions in North – South Economic – Political Cooperation

Recently there is no country in the world which it does not need products and services of other countries. If this can be found it is not economically affordable. Thus the interaction of states in the international arena led to the establishment of global and regional international institutions – in many areas – for negotiation and legislation. The main question is, what does the role of international institutions in North – South economic – Political cooperation? Based on analysis of competing hypotheses, this article has outlined three hypotheses competing to answer the main question that include: -International organizations through creation of cooperation and elimination of conflict between countries, respond to concerns the development of the South and the continuing development of the North. - International organization by creation of comparative advantage in the free market economy, meet the interests of the North.- Financial and commercial organizations for development of the south are considered auxiliary force and favorable utilization of that will be depend on diversification of export based on Comparative advantage and international competitiveness power. Findings of the research show that, the rate of inconsistency is related more to the first hypothesis than rival hypotheses. This point indicates that in the Current Conditions international organizations do not meet interest of the north – south in the balance

تبلیغات