آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷

چکیده

زمینه و هدف: کلاب هاوس یکی از آخرین شبکه های اجتماعی تأسیس شده است که تنها متکی به صوت بوده و به سرعت در حال گسترش در جهان و ایران است، هدف اصلی پژوهش بررسی چالش های پیشگیری انتظامی و اجتماعی از جرایم در این شبکه اجتماعی است.  روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر ماهیت در زمره تحقیقات تحلیلی و روش تحقیق آن کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل 18 نفر از مدیران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات و اساتید صاحب نظر فضای مجازی و رسانه است. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات ضمن بهره برداری از منابع کتابخانه ای از روش مصاحبه استفاده شد. روایی یافته ها از طریق نظر سایرخبرگان (تکنیک تثلیث) و پایایی با هدایت دقیق جریان مصاحبه، تفسیر مصاحبه های هم گرا و در نهایت با نظر خبرگان انجام پذیرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها: چالش های پیشگیری انتظامی و اجتماعی از جرایم کلاب هاوس دارای 5 مضمون اصلی شامل چالش های قانونی، اجرایی، اجتماعی، فرهنگی و فنی است و مجموع 53 مضمون فرعی دارد. نتیجه گیری : برای پیشگیری انتظامی و اجتماعی موفق از جرایم اتاق های دارای محتوای نامناسب کلاب هاوس باید مجموعه ای از اقدامات مانند رفع مشکلات قانونی،راهبرد سازی اقدامات اجرایی پلیس، توسعه پیشگیری های اجتماعی و برنامه ریزی های فرهنگی و اختصاص امکانات فنی توأمان در دستور کار قرار گیرد.  

تبلیغات