آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان فروش و رضایت مندی مشتریان فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در شرق گلستان انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در شرق گلستان می باشند که تعداد 384 نفر از مشتریان و 147 نفر از کارکنان فروش با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های تحقیق، پرسشنامه های استاندارد می باشد. جهت تعیین روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه ها به رویت 5 نفر از اساتید رشته مدیریت رسید. جهت تجزیه و تحلیل، از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که که تعارض و ابهام نقش بر رضایت شغلی کارکنان تاثیرگذار است، رضایت شغلی بر تعهد درک شده کارکنان اثرگذار است و تعهد درک شده کارکنان نیز بر رضایت مشتریان اثرگذار است.