چکیده

هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدل وفاداری مشتری برای سیستم های توصیه گر تجارت الکترونیک است . مدل پیشنهادی، به کمک مدل موفقیت «سیستم اطلاعات دلون و مک لین» و مجموعه ای از عوامل شناخته شده از منابع موجود تدوین شده است . برای آزمایش فرضیه های تحقیقی مدل تدوین شده، نظرسنجی پرسشنامه ای انجام و داده های حاصل از 384 مشتری از یک وب سایت B2C جمع آوری شده است . در اجرای آمار توصیفی و تحلیل های مسیر و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، از نرم افزار "اس پی اس اس" و "اسمارت پی ال اس" استفاده شده است . نتایج «مدل سازی معادلات ساختاری»، نشان داد که عامل «اعتماد» دارای رابطه مهمی با رضایت مشتری در سیستم های توصیه گر تجارت الکترونیک است . علاوه بر آن ، نتایج حاکی از آن است که رضایت از محصولات پیشنهادی، می تواند موجب ارتقاء وفاداری مشتری در سیستم های توصیه گر B2C شود . مدل پیشنهادی، به مدیران تجارت الکترونیک برای بهبود سیستم های توصیه گر کمک خواهد کرد و از طریق کسب وفاداری مشتریان ، فروش محصولات را در وب سایت های فروش آنلاین افزایش خواهد داد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱