آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶

چکیده

امروزه به دلیل لزوم رعایت مسئولیت اجتماعی توسط سازمان ها که موجب حفظ بقای سازمان، دستیابی به اهداف و مشروعیت یافتن عملکرد سازمان می شود، این موضوع و تصمیم گیری های مربوط به آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی مسئولیت اجتماعی سازمان ها و عوامل موثر بر آن و رتبه بندی این عوامل بر اساس تکنیک DANP می باشد. تحقیق حاضر در زمره تحقیق کمی قرار می گیرد و از نظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی است. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسش نامه و نظرات 7 خبره در شرکت سهامی توزیع نیروی برق شیراز استفاده شده است. طبق نتایج حاصل از این پژوهش، معیار کارکنان با وزن نهایی 0.262 در رتبه نخست این اولویت بندی و پس از آن، عوامل بیرونی سازمان با وزن نهایی 0.253، مدیریت با وزن نهایی 0.244 و عوامل مالی سازمان با وزن نهایی 0.240 در رتبه های بعدی قرار می گیرند. بنابراین به دلیل فراگیر بودن مسئولیت اجتماعی در حوزه های مختلف، مدیران هر سازمان باید صرف نظر از اندازه سازمان و برای کسب منافع مورد نظر خود و ذینفعان سازمان، اهمیت بیشتری را برای این مقوله قائل شوند و اقدامات لازم را برای به اجرا در آوردن آن انجام دهند.