آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵

چکیده

هدف از این تحقیق مدلسازی عوامل ملموس کیفیت خدمات و نیات رفتاری مشتریان بود. تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی انجام گرفت. نمونه ها 193 تن از مشتریان مجموعه های بدنسازی شهرداری تهران بودند. ابزار تحقیق دو پرسشنامه محقق ساخته شامل 44 و 9 سؤال بود که روایی آنها توسط پنج نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید. پایایی پرسشنامه ها نیز به ترتیب 944/0و 872/0 به دست آمد (001/0P