آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲

چکیده

هدف از این پژوهش، امکان سنجی تولید دارویی با ترکیب طبیعی برای درمان بیماری اسهال در دام است. بعد از ارزیابی فنی و کار آزمایشگاهی، توجیه مالی تولید داروی ضد اسهال با ساختار طبیعی در یک بازه زمانی پنج ساله انجام شد . نتایج حاصل از آنالیز داده ها نشان داد تولید این دارو با نرخ تنزیل 18 درصد دارای ارزش فعلی خالص 621/1 میلیون ریال و نرخ بازده داخلی 45 درصدی امکان پذیر است. دوره بازگشت سرمایه سه سال و بیست روز است. نقطه سربه سر ریالی 783 میلیون ریال و حاشیه ایمنی ریالی 816 میلیون ریال به دست آمد. در ادامه تحلیل بازار رقابتی نانورس خوراکی بر مبنای مدل پنج نیروی پورتر صورت گرفت. در مدل پورتر جذابیت بلندمدت یک صنعت از طریق ارتباط متقابل پنج نیروی رقابتی شامل رقبای فعلی، رقبای بالقوه، قدرت چانه زنی عرضه کنندگان، قدرت چانه زنی خریداران و تهدیدات محصولات جایگزین تعیین می شود. ترکیب این پنج نیرو وضعیت سودآوری صنایع، منابع مورد نیاز و استراتژی های مناسب برای موفقیت شرکت را مشخص می کنند. از میان استراتژی های رقابتی پورتر که شامل رهبری در هزینه، تمرکز و تمایز است استراتژی تمایز و رهبری در هزینه انتخاب شد. نتایج ارزیابی مالی و اقتصادی نشان می دهد که طرح مورد نظر دارای توجیه اقتصادی و مالی برای اجرا است.