آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲

چکیده

دومین جلسه از ۱۰ جلسه ای که به موضوع تأمین مالی اختصاص داده شده است در خصوص صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد بر این اساس ابتدا اظهارات جناب آقای صفاری مدیرعامل شرکت ارزش آفرینان سرمایه و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طبابایی ارائه می گردد و سپس آقای محسنی معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار مطالب خود را مطرح خواهند کرد و در ادامه اظهارات آقای امیری مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس ایران و آقای قراگوزلو مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران ارائه خواهد شد و در پایان پرسش های حضار و پاسخ های ارائه شده مطرح می گردد.