آینه معرفت - علمی-پژوهشی

آینه معرفت


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتى _ دانشکده الهیات و ادیان

مدیر مسئول: دکتر  محمدمهدی باباپور گل افشانی

سردبیر: دکتر محمدعلى شیخ

مدیر داخلی: دکتر ذکریا بهارنژاد

هیئت تحریریه: دکتر محمد ابراهیمى ورکیانى، دکتر سیدعلى‏اکبر افجه‏اى، دکتر رضا اکبریان، دکتر محسن جوادى، آیت‏الله دکتر سیدحسن سعادت، دکتر حسن سعیدى، دکتر محمدعلى، دکتر منوچهر صانعى، دکتر قربان علمى

نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتى، دانشکده الهیات و ادیان، دفتر مجله کدپستى:1983963113

تلفکس: 22431785(021)

وب سایت: http://sbu.ac.ir/

پست الکترونیک: ayenehmarefat@sbu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ دی ۱۳۸۶
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶