چکیده

در این مقاله که برگرفته از پژوهشى میدانى در سطح ملى است، ضمن بیان متدولوزى تحقیق در قالب اهداف تحقیق، روش تحقیق، رو ش هاى گردآورى داده ها، سؤالات تحقیق، جامعه و نمونه آمارى و روش هاى تجزیه و تحلیل داده ها، ادبیات علمى مرتبط با موضوع به طور مختصر بیان گردیده است. در بخش بعدى که چارچوب اصلى مقاله را تشکیل مى دهد، ابتدا وضعیت کارآفرینى سازمانى در سازمان هاى خدمات اجتماعى و فرهنگى بخش دولتى ایران به تفکیک بخشى و منطقه اى تبیین گردیده و سپس با توجه به سؤالأت پژوهشى و متغیرهاى مطرح در این سؤالات، ویژگى هاى کارآفرینانه در عوامل ساختارى، رفتارى و محیطى سازمان هاى مذکور مورد کاوش قرار گرفته و میزان ارتباط این عوامل و متغیرهاى فرعى آن با کارآفرینى در سازمان هاى اجتماعى و فرهنگى دولتى و اهمیت هر یک از آن ها با استفاده از روشهاى آمار توصیفى و استنباطی تجزیه و تحلیل شده است . در بخش پایانی مقاله نیز با توجه به تجزیه علمی که از داده ها واقعی و نگرش به عمل آمده پیشنهاد ها و راهکارهایی برای توسعه کار آفرینی در سازمانهای اجتماعی و فرهنگی دولتی که در برخی زمینه ها برای سازمان های دولتی و خصوصی نیز قابلیت کاربرد دارد ارائه شده است .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵